• /´ræbit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) đường xoi, đường rãnh (để ghép ván)

  Ngoại động từ

  Xoi, làm đường xoi, bào đường xoi, bào đường rãnh
  Ghép bằng đường xoi, ráp bằng đường xoi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kỹ thuật đường xoi
  soi rãnh
  square rabbet plane
  bào soi rãnh hẹp vuông góc

  Kỹ thuật chung

  bào đường xoi
  khe
  khe mộng
  khe nứt
  nếp gấp
  nếp uốn
  đào hào
  đào kênh
  đào rãnh
  đường bào soi
  window frame rabbet
  đường (bào) soi cắt nước của khung cửa sổ
  đường rãnh
  đường soi
  door frame rabbet
  đường soi khung cửa
  rabbet brick
  blốc-có các đường soi (để lắp)
  đường xoi

  Giải thích EN: A shoulder or recess cut into the edge of a piece of wood; used to receive the edge of a similar piece. Giải thích VN: Một vai hay hốc được cắt vào bên trong gờ của một miếng gỗ; được dùng để nhận gờ của một miếng gỗ tương tự.

  ngưỡng chặn

  Giải thích EN: A strip added to a part that forms a stop or a seal. Giải thích VN: Một dải được thêm vào một bộ phận tạo thành một ngưỡng chặn hay một điểm dấu.

  ghép mộng
  gập
  gấp (mép)
  gấp mép
  hào
  nối mộng
  mối nối bằng đường xoi

  Giải thích EN: A joint formed by fitting two members together. Giải thích VN: Một mối nối được tạo thành bằng cách ghép khít hai cấu kiện với nhau.

  mộng
  joint, rabbet
  mộng ngàm khung
  rabbet interconnection
  sự liên kết (bằng) mộng ghép
  rabbet joint
  mộng, ngàm
  mộng xoi
  rãnh
  deepened rabbet for thick glass
  rãnh lắp kính sâu
  pane rabbet
  rãnh tấm kính (chắn gió)
  rabbet plane
  bào rãnh
  rabbet plane
  bào xoi rãnh hẹp
  rabbet plane
  cái bào xoi (rãnh hẹp)
  side rabbet plane
  bào xoi rãnh hẹp cạnh
  square rabbet plane
  bào soi rãnh hẹp vuông góc
  rãnh xoi
  vệt khắc rãnh
  uốn nếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X