• Kỹ thuật chung

    mối nối gỉ

    Giải thích EN: A joint used to achieve a rigid connection by packing an intervening space tightly with a stiff paste that oxidizes the iron, so the whole rusts together and hardens into a solid mass; it generally cannot be separated without destroying some of the pieces. Giải thích VN: Một mối nối dùng để nối cứng bằng cách gắn kín chặt một khoảng không ở giữa với một chất keo cứng làm ôxi hóa sắt, do đó toàn bộ sẽ gỉ cùng nhau và tạo một khối cứng; thường không thể tách rời mà không phá bỏ một vài bộ phận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X