• (đổi hướng từ Tinker's)
  /´tiηkə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ hàn nồi (người đi từ nơi này đến nơi kia chữa các ấm nước, chảo...)
  ( + at, with) sự hàn, sự chữa (ấm, chảo..)
  (thông tục) người vụng về, con vật vụng về
  ( Scốtlen, Ai-len) dân lang thang, gipsy
  Việc làm dối, việc chắp vá
  to have an hour's tinker at something
  để một giờ sửa qua loa (chắp vá, vá víu) cái gì
  not worth a tinker's dam
  không đáng một xu

  Ngoại động từ

  Hàn thiếc, hàn (nồi)
  Vá dối, sửa dối, sửa qua loa, chắp vá, vá víu

  Nội động từ

  Làm dối, làm qua loa, làm chắp vá; làm thợ hàn nồi
  to tinker away at; to tinker with
  làm qua loa, sửa vụng
  to tinker with a literary work
  sửa lại một tác phẩm văn học một cách vụng về

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ hàn nồi (người đi từ nơi này đến nơi kia chữa các ấm nước, chảo...)
  ( + at, with) sự hàn, sự chữa (ấm, chảo..)
  (thông tục) người vụng về, con vật vụng về
  ( Scốtlen, Ai-len) dân lang thang, gipsy
  Việc làm dối, việc chắp vá
  to have an hour's tinker at something
  để một giờ sửa qua loa (chắp vá, vá víu) cái gì
  not worth a tinker's dam
  không đáng một xu

  Ngoại động từ

  Hàn thiếc, hàn (nồi)
  Vá dối, sửa dối, sửa qua loa, chắp vá, vá víu

  Nội động từ

  Làm dối, làm qua loa, làm chắp vá; làm thợ hàn nồi
  to tinker away at; to tinker with
  làm qua loa, sửa vụng
  to tinker with a literary work
  sửa lại một tác phẩm văn học một cách vụng về

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá thu con

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Trifle, dabble, meddle, mess (around or about), toy, fool orplay (around or about), Brit potter or US putter (about oraround), Colloq fiddle or monkey or muck (about or around):Graham has always enjoyed tinkering with engines.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  An itinerant mender of kettles and pans etc.
  Sc. & Ir. a gypsy.
  Colloq. a mischievous person or animal.
  A spell of tinkering.
  A rough-and-ready worker.
  V.
  Intr. (foll. by at, with) work in an amateurish or desultoryway, esp. to adjust or mend machinery etc.
  A intr. work as atinker. b tr. repair (pots and pans).
  Tinkerer n. [ME:orig. unkn.]

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X