• /toutli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn
  totally blind
  mù hoàn toàn


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn toàn
  totally additive set function
  hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
  totally bounded
  hoàn toàn bị chặn
  totally bounded
  hoàn toàn giới nội
  totally closed slot
  rãnh kín hoàn toàn
  totally continuous mapping
  ánh xạ hoàn toàn liên tục
  totally disconnected
  hoàn toàn gián đoạn
  totally imbedded space
  không gian bị nhúng hoàn toàn
  totally integrable
  hoàn toàn khả tích
  totally monotone sequence
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  totally monotone sequence day bean
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  totally-enclosed
  kín hoàn toàn
  totally-enclosed machine
  máy kín hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X