• /´fuli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đầy đủ, hoàn toàn
  to be fully qualified for a post
  đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ
  fully-fashioned
  (nói về quần áo) bó sát thân người
  fully stretched
  bị buộc phải làm hết sức mình
  fully-fledged
  đủ lông đủ cánh, đủ bản lĩnh ra đời (nghĩa bóng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hoàn toàn, đầy đủ

  Kỹ thuật chung

  hoàn toàn
  Fully Associated Link (F- Link)
  đường kết nối kết hợp hoàn toàn
  Fully Automated Collect and Third - Number Service (FACTS)
  dịch vụ số gọi thứ ba phải tính cước hoàn toàn tự động
  Fully Automatic (FA)
  hoàn toàn tự động
  fully automatic lathe
  máy tiện tự động hoàn toàn
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn dặc trưng
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn đặc trưng
  fully closed position
  vị trí đóng hoàn toàn
  fully concealed wipers
  gạt nước ẩn hoàn toàn
  fully distributed control system
  hệ điều khiển phân tán hoàn toàn
  fully drawn yarn
  sợi đã kéo duỗi hoàn toàn
  Fully enclosed covered area (FECA)
  khu vực hoàn toàn được ngăn che
  fully floating axle
  bánh trục chịu tải hoàn toàn
  fully meshed
  bị giới hạn hoàn toàn
  fully meshed
  ăn khớp hoàn toàn
  fully meshed
  móc nối hoàn toàn
  fully monotone
  hoàn toàn đơn điệu
  fully open position
  vị trí mở hoàn toàn
  Fully Qualified Domain Name (Internet) (FQDN)
  Tên miền hoàn toàn hợp lệ (Internet)
  fully redundant
  hoàn toàn dư thừa
  fully redundant
  hoàn toàn không cần thiết
  fully redundant
  hoàn toàn thừa
  fully redundant system
  hệ thống hoàn toàn dư thừa
  fully regular product
  tích hoàn toàn chính quy
  fully vented system
  hệ hoàn toàn thông
  fully-connected network
  mạng kết nối hoàn toàn
  fully-perforated tape
  băng đục lỗ hoàn toàn
  fully-qualified name
  tên xác định hoàn toàn
  method of fully open section
  phương pháp mặt cắt hở hoàn toàn
  đầy đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X