• /,trænsen'dentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (triết học) tiên nghiệm, không dựa trên thực nghiệm
  transcendental philosophy
  triết học tiên nghiệm
  transcendental cognition
  nhận thức tiên nghiệm
  (như) transcendent
  Mơ hồ, trừu tượng, không rõ ràng; huyền ảo
  transcendental concept
  khái niệm mơ hồ
  (toán học) siêu việt
  transcendental equation
  phương trình siêu việt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  siêu việt

  Kỹ thuật chung

  siêu việt
  elementary transcendental function
  hàm siêu việt sơ cấp
  integral transcendental function
  hàm siêu việt nguyên
  purely transcendental extension
  mở rộng thuần thúy siêu việt
  purely transcendental extension
  mở rộng thuần túy siêu việt
  theory of transcendental numbers
  lý thuyết số siêu việt
  transcendental basic
  cơ sở siêu việt
  transcendental curve
  đường siêu việt
  transcendental equation
  phương trình siêu việt
  transcendental expression
  biểu thức siêu việt
  transcendental extension of a field
  mở rộng siêu việt của một trường
  transcendental function
  hàm siêu việt
  transcendental function
  hàm số siêu việt
  transcendental number
  số siêu việt
  transcendental surface
  mặt siêu việt
  transcendental term
  số hạng siêu việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X