• /´tribjutəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cống nạp; chư hầu
  Nhánh, phụ (sông)
  tributary river
  sông nhánh

  Danh từ

  Người phải nộp cống; nước phải triều cống, chư hầu
  Sông nhánh, phụ lưu (sông, suối đổ vào một con sông lớn hơn hoặc vào một cái hồ)
  the Avon is a tributary of the Severn
  sông Avon là một phụ lưu của sông Severn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hợp lưu
  nhánh
  discharge of tributary
  lưu lượng sông nhánh
  Main/Satellite/tributary Network (M/S/T)
  Mạng chính/Vệ tinh/Nhánh
  tributary area
  diện tích sông nhánh
  tributary hydroelectric project
  dự án thủy điện sông nhánh
  tributary of river
  sông nhánh
  tributary project
  dự án sông nhánh
  tributary river
  sông nhánh
  tributary station
  trạm nhánh
  tributary station
  trạm nhánh, trạm phụ
  Tributary Unit (TU)
  khối nhánh, khối phụ thuộc
  Virtual Tributary (VT)
  nhánh ảo
  nhánh sông
  luồng
  discharge of tributary
  lưu lượng sông nhánh
  phụ lưu
  sông nhánh
  discharge of tributary
  lưu lượng sông nhánh
  tributary area
  diện tích sông nhánh
  tributary hydroelectric project
  dự án thủy điện sông nhánh
  tributary project
  dự án sông nhánh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  original , primary , source

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X