• /´trɔpikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nhiệt đới; có tính chất nhiệt đới, giống như vùng nhiệt đới, tìm thấy ở vùng nhiệt đới
  tropical fruit
  trái cây vùng nhiệt đới
  tropical forest
  rừng nhiệt đới
  a tropical climate
  khí hậu nhiệt đới
  (nghĩa bóng) nồng cháy, nồng nhiệt
  (văn học) tá dụ; giả tá
  tropical year
  năm dương lịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý )(đại số ) nhiệt đới

  Kỹ thuật chung

  nhiệt đới
  area of incipient tropical storm
  vùng sinh bão nhiệt đới
  red tropical soil
  đất đỏ nhiệt đới
  sub-tropical
  cận nhiệt đới
  sub-tropical region
  miền á nhiệt đới
  sub-tropical zone
  miền á nhiệt đới
  tropical climate
  khí hậu nhiệt đới
  tropical disease
  bệnh nhiệt đới
  tropical finish
  phần hoàn thiện nhiệt đới
  tropical forest
  rừng nhiệt đới
  tropical front
  fron nhiệt đới
  tropical high marsh
  đầm cao nhiệt đới
  tropical low marsh
  đầm thấp nhiệt đới
  tropical packaging
  bao bì nhiệt đới
  tropical podzol
  đất potzon nhiệt đới
  tropical precipitation
  mưa nhiệt đới
  tropical rain
  mưa nhiệt đới
  tropical region
  miền nhiệt đới
  tropical region
  vùng nhiệt đới
  tropical soil
  đất nhiệt đới
  tropical switch
  cầu dao nhiệt đới
  tropical switch
  cầu dao nhiệt đới hóa
  tropical version
  kiểu nhiệt đới hóa
  tropical year
  năm nhiệt đới
  Tropical Zone
  vùng nhiệt đới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  arctic , freezing , frigid , polar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X