• /'və:∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản dịch sang một ngôn ngữ khác
  the revised version of Lenin's works
  bản dịch đã soát lại các tác phẩm của Lê-nin
  (ngôn ngữ nhà trường) bài dịch
  Lối giải thích (theo một quan điểm riêng); sự kể lại, sự thuật lại
  the two versions of the same incident
  hai cách giải thích của một sự việc
  your version on the affair
  cách thuật lại của anh về việc ấy
  Kiểu (dạng đặc biệt hoặc khác nhau chút ít của cái gì đã được chế tạo)
  the standard version of this car
  kiểu tiêu chuẩn của chiếc ô tô này
  Bản phóng tác (sự phỏng theo đặc biệt một cuốn sách, bản nhạc..)
  the film version of 'Jane Eyre'
  bản phóng tác phim của tiểu thuyết ' Jane Eyre'
  (y học) thủ thuật xoay thai

  Chuyên ngành

  Y học

  1.(thủ thuật) xoay thai 2 . (sự) biến đổi hướng, biến thái

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Phươngán, phiên bản, kiểu, dạng, bản dịch 

  Toán & tin

  thế hệ

  Giải thích VN: Một bản phát hành đặc trưng của sản phẩm phần mềm hoặc phần cứng. Số hiệu phiên bản lớn có nghĩa kiểu sản phẩm đó mới hơn. Ví dụ, MS - DOS 4. 0 là sản phẩm mới hơn so với MS - DOS 3. 3. Trong nhiều trường hợp số hiệu phiên bản không tuần tự mà nhảy bậc, như 3. 4 đến 3. 9 đối với MS - DOS. Có một số sản phẩm, như FileMaker chẳng hạn, các phiên bản khác nhau không được đánh số theo thứ tự FileMaker Plus FileMaker 4, và FileMaker 2.

  Điện

  bàn dịch

  Điện lạnh

  biến thái

  Kỹ thuật chung

  bản phát hành
  biến thể
  biến tướng
  kiểu
  five-door version
  kiểu xe 5 cửa
  tropical version
  kiểu nhiệt đới hóa
  ấn bản
  bản

  Giải thích VN: Một bản phát hành đặc trưng của sản phẩm phần mềm hoặc phần cứng. Số hiệu phiên bản lớn có nghĩa kiểu sản phẩm đó mới hơn. Ví dụ, MS - DOS 4. 0 là sản phẩm mới hơn so với MS - DOS 3. 3. Trong nhiều trường hợp số hiệu phiên bản không tuần tự mà nhảy bậc, như 3. 4 đến 3. 9 đối với MS - DOS. Có một số sản phẩm, như FileMaker chẳng hạn, các phiên bản khác nhau không được đánh số theo thứ tự FileMaker Plus FileMaker 4, và FileMaker 2.

  phiên bản

  Giải thích VN: Một bản phát hành đặc trưng của sản phẩm phần mềm hoặc phần cứng. Số hiệu phiên bản lớn có nghĩa kiểu sản phẩm đó mới hơn. Ví dụ, MS - DOS 4. 0 là sản phẩm mới hơn so với MS - DOS 3. 3. Trong nhiều trường hợp số hiệu phiên bản không tuần tự mà nhảy bậc, như 3. 4 đến 3. 9 đối với MS - DOS. Có một số sản phẩm, như FileMaker chẳng hạn, các phiên bản khác nhau không được đánh số theo thứ tự FileMaker Plus FileMaker 4, và FileMaker 2.

  abridged version
  phiên bản rút gọn
  abridged version
  phiên bản tóm tắt
  Abstract Syntax Notation version 1 (ASN.1)
  phiên bản chú giải cú pháp trừu tượng số 1
  Authentication Algorithm Version (AAV)
  Phiên bản Thuật toán Nhân lực
  backup version
  phiên bản dự phòng
  beta version
  phiên bản Beta
  beta version
  phiên bản Bêta
  beta version
  phiên bản dùng thử
  child version
  phiên bản con
  child version
  phiên bản của phiên bản
  commercial version (vs. shareware, e.g.)
  phiên bản thương mại
  cut-down version
  phiên bản rút gọn
  DEC's version of UNIX (ULTRIX)
  Phiên bản DEC của UNIX
  demo version
  phiên bản giới thiệu
  downgrade version
  phiên bản rút ngắn
  final version
  phiên bản cuối
  final version
  phiên bản cuối cùng
  full version
  phiên bản đầy đủ
  full, complete version
  phiên bản đầy đủ
  HP's Version of UNIX Operating System (HP/UX)
  Phiên bản Hệ điều hành UNIX của HP
  Incorrect DOS version
  không đúng phiên bản DOS
  International Reference Version (IRV)
  phiên bản chuẩn quốc tế
  Internet Protocol version 4 (IPv4)
  Giao thức Internet phiên bản 4 (IP v4)
  Internet Protocol version 6 (IPv6)
  Giao thức Internet phiên bản 6 (IP v6)
  Japanese (language) version, edition
  phiên bản tiếng Nhật
  latest version
  phiên bản mới nhất
  Macintosh version
  phiên bản cho máy MAC
  miniature version
  phiên bản thu nhỏ
  network version
  phiên bản mạng
  new version
  phiên bản mới
  next version
  phiên bản kế tiếp
  old version
  phiên bản cũ
  old version
  phiên bản trước
  on-line version
  phiên bản trực tuyến
  plain text version
  phiên bản chỉ có chữ
  plain text version
  phiên bản chỉ có text
  previous version
  phiên bản cũ
  previous version
  phiên bản trước
  production, commercial version
  phiên bản thương mại
  professional version
  phiên bản chuyên nghiệp
  Programming Language (version) 1 (PL/1)
  ngôn ngữ lập trình (phiên bản) 1
  Qualcomm's proprietary version of CELP (QCELP)
  Phiên bản CELP độc quyền của Qualcomm
  revised version
  phiên bản đã chỉnh sửa
  run time version
  phiên bản chạy thực
  Simple Network Management Protocol version 2 (IETF) (SNMPV2)
  Giao thức quản lý mạng đơn giản , phiên bản 2 (LEFT)
  standard version
  phiên bản chuẩn
  supported version
  phiên bản được hỗ trợ
  test version, edition, release
  phiên bản kiểm tra
  text only version
  phiên bản thuần văn bản
  trial version
  phiên bản dùng thử
  trial version of software
  phiên bản dùng thử
  upgrade version
  phiên bản nâng cấp
  version management
  quản lý phiên bản
  version number
  số hiệu phiên bản
  version number
  số phiên bản
  phương án
  car mounting version
  phương án lắp trên ô tô
  left-hand version
  phương án thuận tay trái
  right-hand version
  phương án thuận tay phải
  phương án thiết kế
  sự thiết kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X