• Danh từ giống cái

  Sự tiến lên
  L'avance d'une armée
  sự tiến lên của một đạo quân

  Phản nghĩa Recul, repli, retraite

  Sự đi trước, sự làm trước; đoạn đường đi trước (người khác)
  Avoir une heure d'avance
  trước được một giờ

  Phản nghĩa Arrêt. Retard

  Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền cho vay trước
  Faire une avance à un ouvrier
  ứng tiền trước cho công nhân
  Demander une avance
  xin tạm ứng
  Faire à qqn une avance de deux mille francs
  ứng trước cho ai hai nghìn quan
  Faire une avance sur salaire
  tạm ứng lương
  ( số nhiều) cử chỉ cầu thân; lời dàn hòa trước
  Faire des avances à un voisin
  cầu thân với một bạn hàng xóm
  (từ cũ, nghĩa cũ) phần nhô ra

  Phản nghĩa Creux, renforcement

  À l'avance trước
  Tout a été préparé à l'avance
  �� mọi chuyện đã chuẩn bị trước
  d'avance
  trước
  Se réjouir d'avance
  �� mừng trước
  Payer d'avance
  �� trả trước
  en avance
  sớm (so với dự định)
  En avance d'une heure
  �� sớm một giờ đồng hồ
  Il est en avance pour son âge
  �� nó khôn trước tuổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X