• Tính từ

  Cuối cùng, sau hết, chót
  Nouvelles de la dernière heure
  tin giờ chót
  Hèn hạ nhất
  Le dernier des hommes
  con người hèn hạ nhất
  Tột cùng, tột bậc
  Dernier degré de perfection
  trình độ hoàn hảo tột bậc
  Vừa qua
  [[Lan]] dernier
  năm vừa qua, năm ngoái
  avoir le dernier
  nói lời cuối cùng; thắng (trong cuộc tranh luận, tranh chấp)
  dernier cri
  mốt mới nhất
  chapeau dernier cri
  �� mũ mốt mới nhất
  dernier mot
  điểm cao nhất
  La morale est pour lui le dernier mot de [[lexistence]]
  �� đạo đức đối với ông ấy là điểm cao nhất ở đời
  dernières recommandations
  lời trối trăng
  en dernière analyse
  xét đến cùng
  en dernier lieu
  cuối cùng
  en dernier ressort ressort
  ressort
  être du dernier bien
  hoàn hảo, tuyệt diệu
  Coiffure du dernier bien
  �� mũ tuyệt diệu
  être du dernier bien avec [[quelquun]]
  hết sức thân ái với ai, hết sức tử tế với ai
  la dernière heure
  lúc lâm chung
  le dernier soupir
  hơi thở cuối cùng, lúc sắp chết
  le dernier supplice
  tội tử hình
  mettre la dernière main à
  làm cho xong

  Danh từ

  Người cuối cùng, con út; người bét; cái cuối cùng
  ce dernier
  sau chót
  Phản nghĩa Initial, premier. Futur, prochain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X