• Danh từ giống đực ( số nhiều lieux)

  Nơi, chốn, chỗ
  Lieu de rendez-vous
  chỗ hẹn
  Địa phương, xứ
  Les dames du lieu
  các bà ở địa phương
  Lúc
  Ce n'est pas le lieu de parler de cela
  không phải lúc nói điều ấy
  ( số nhiều; luật học, (pháp lý)) hiện trường
  Visiter les lieux
  khám hiện trường
  (toán) qũy tích (cũng lieu géométrique)
  au lieu de
  thay vì; đáng lẽ ra
  au lieu que
  (từ cũ, nghĩa cũ) trong khi mà; đáng lẽ ra
  avoir lieu
  xảy ra
  avoir lieu de
  có lý lẽ để
  donner lieu à donner
  donner
  en cent lieux
  ở nhiều nơi
  en dernier lieu
  cuối cùng
  en haut lieu haut
  haut
  en premier lieu
  trước tiên
  en second lieu
  thứ đến
  en temps et lieu
  đúng lúc, đúng chỗ
  en tout lieu
  ở khắp nơi
  être en lieu et place de
  thay thế (ai trong chức vụ, về quyền hạn)
  il y a lieu de
  nên; có thể
  lieu commun commun
  commun
  lieu d'asile
  nơi dung thân
  lieu de plaisir
  chỗ ăn chơi
  lieu de s‰reté lieu s‰r
  nhà giam
  lieu géométrique géométrique
  géométrique
  lieu public
  nơi công cộng
  lieux d'aisance aisance
  aisance
  mauvais lieu
  nơi trụy lạc; nhà chứa
  n'avoir ni feu ni lieu feu
  feu
  tenir lieu de
  thay cho
  Danh từ giống đực ( số nhiều lieus)
  Cá hét
  Đồng âm Lieue.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X