• Ngoại động từ

  Lấy lại
  Reprendre ses livres
  lấy lại sách
  reprendre ses forces
  lấy lại sức
  Bắt lại, tóm lại
  Reprendre un prisonnier
  tóm lại một tù nhân
  Chiếm lại
  Reprendre une ville
  chiếm lại một thành phố
  Thuê lại
  Reprendre un employé
  thuê lại một người làm công
  Nhắc lại, kể lại
  Reprendre l'histoire depuis le début
  kể lại câu chuyện từ đầu
  Sửa lại, chữa lại
  Reprendre un article
  sửa lại một bài báo
  reprendre un mur
  chữa lại bức tường
  Dùng lại, mặc lại...
  Reprendre un procédé
  dùng lại một phương thức
  reprendre ses habits d'été
  mặc lại áo mùa hè
  Đến tìm lại
  Je viendrai vous reprendre
  tôi sẽ đến tìm anh lại
  Tiếp tục
  Reprendre un travail
  tiếp tục công việc
  Chê trách; quở trách, la mắng
  Reprendre un enfant
  la mắng một đứa bé
  je n'ai rien à reprendre dans sa conduite
  tôi không có gì chê trách trong cách cư xử của nó
  On ne m'y reprendra plus
  lần sau tôi không bị mắc lừa nữa đâu

  Nội động từ

  Lại đâm rễ
  Cet arbre a repris bien
  cây này đã lại đâm rễ tốt
  Đóng băng lại
  Bình phục, hồi phục
  Sa santé a repris
  sức khỏe của anh ấy đã hồi phục
  Trở lại
  Le froid reprend
  rét trở lại
  Liền miệng (vết thương)
  Hoạt động trở lại
  Le commerce reprend
  việc buôn bán hoạt động trở lại
  Nói tiếp
  Il reprit d'une voix douce
  nó dịu dàng nói tiếp
  (săn bắn) tìm lại được dấu chân con thịt (chó săn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X