• Danh từ giống cái

  Sự đi ra ngoài
  Faire sa première sortie après une maladie
  đi ra ngoài lần đầu tiên sau trận ốm
  Cửa ra, cửa
  Maison qui a une sortie sur le jardin
  nhà có cửa ra vườn
  Lúc ra, lúc tan
  La sortie des classes
  lúc tan học
  Sự phát khùng, lời cáu kỉnh
  Ne pas supporter des sorties insolentes
  không chịu được những lời cáu kỉnh láo xược
  Sự xuất khẩu, sự xuất cảng
  Droits de sortie
  thuế xuất khẩu
  Sự bán ra, sự xuất hàng ra
  Số tiền chi ra
  Il y a plus de sorties que de rentrées
  số tiền chi nhiều hơn số tiền thu
  Sự thoát ra
  Sortie des gaz
  sự thoát khí
  (quân sự) sự phá vòng vây
  Lần xuất kích
  L'aviation a effectué cinq sorties
  máy bay đã thực hiện năm lần xuất kích
  (sân khấu) sự rời sân khấu
  La sortie d'une artiste
  sự rời sân khấu của một nữ nghệ sĩ
  Lối thoát (cũng porte de sortie)
  Se ménager une sortie
  dành một lối thoát
  à la sortie de
  khi ra
  à la sortie du théâtre
  �� khi ở rạp hát ra
  avoir sa sortie
  (sân khấu) được vỗ tay khi rời sân khấu
  faire une sortie à un artiste
  (sân khấu) vỗ tay khi một nghệ sĩ rời sân khấu
  porte de sortie
  lối thoát
  Se ménager une porte de sortie
  �� dành một lối thoát
  Phản nghĩa Accès, entrée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X