• Danh từ giống đực

  Hạn, thời hạn, kỳ hạn
  Le terme de paiement est échu
  hạn trả đã đến
  à court terme
  ngắn hạn
  à long terme
  dài hạn
  Enfant avant terme
  trẻ sinh trước kỳ hạn, trẻ đẻ non
  Tiền trả từng kỳ hạn
  Sự thanh toán từng kỳ hạn (hối phiếu)
  (văn học) đoạn cuối, lúc kết thúc
  Au terme de la vie
  lúc kết thúc cuộc đời, lúc chết
  ( số nhiều) quan hệ (xã hội)
  Être en bons termes avec ses voisins
  có quan hệ tốt với hàng xóm
  (ngôn ngữ học) từ ngữ
  ( số nhiều) lời lời lẽ
  Parler de [[quelquun]] en mauvais termes
  nói về ai bằng những lời chê
  Peser ses termes
  đắn đo lời lẽ
  (ngôn ngữ học) phần (của mệnh đề)
  (toán học) số hạng
  (kiến trúc) tượng đế
  à terme
  chịu trả theo kỳ hạn (mua bán)
  Vente à terme
  �� bán chịu trả theo kỳ hạn
  aux termes de
  theo ngôn từ
  Aux termes du contrat
  �� theo ngôn từ trong bản giao kèo
  En [[dautres]] termes
  nói cách khác
  en propres termes
  chính với những lời như thế
  en termes propres
  với những lời lẽ thích đáng
  être planté comme un terme
  đứng trơ như ông phỗng
  moyen terme
  giải pháp trung gian
  terme de comparaison
  vế so sánh, cái để so sánh
  terme de rigueur
  kỳ hạn cuối cùng
  Phản nghĩa Commencement, début, départ.
  Đồng âm Thermes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X