• Giới từ

  Trước
  Avant le départ
  trước khi đi
  Avant Jésus-Christ
  trước công nguyên
  Il est arrivé avant moi
  nó đến trước tôi
  avant de
  trước khi
  Avant de parler
  �� trước khi nói
  Réfléchissez bien avant de vous décider
  �� hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
  Prendre un médicament avant de manger
  �� uống thuốc trước khi ăn
  avant que
  trước khi
  Avant qu'il revienne
  �� trước khi nó trở về
  avant tout
  trước hết
  La santé passe avant tout
  �� sức khoẻ là trên hết
  mettre la charrue avant les boeufs
  đặt cái cày trước con bò, làm chuyện ngược đời

  Phó từ

  Trước
  Il est parti avant
  nó đã đi trước
  Quelques jours avant
  vài ngày trước đó
  Sâu vào
  Creuser plus avant
  đào sâu hơn vào
  Muộn
  Fort avant dans la nuit
  rất muộn về đêm (đêm đã khuya)
  en avant
  lên trước, ra trước
  En avant marche!
  �� đằng trước, bước!
  Se pencher en avant
  �� chúi về phiá trước
  Regarder en avant
  �� nhìn về phía trước, nhìn về tương lai
  en avant de
  trước (về vị trí trong không gian)
  Phản nghĩa Après, depuis, ensuite.
  Đồng âm Avent

  Danh từ giống đực

  Phần trước, mũi
  L'avant d'une voiture
  phần trước xe
  (thể dục thể thao) tiền đạo (bóng đá)
  La ligne des avants
  hàng tiền đạo
  (quân sự) tiền tuyến
  Phản nghĩa Arrière
  aller de l'avant
  thẳng tiến, mạnh tiến

  Tính từ ( không đổi)

  Trước
  Les roues avant
  các bánh trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X