• Thông dụng

  Tính từ.

  Slow
  ngựa chạy chậm rồi dừng lại
  the horse ran slowly then stopped; the horse slowed down to a stop
  ăn chậm nhai kỹ
  eat slowly and chew carefully
  làm chậm bước tiến của phong trào
  to make the advance of the movement slower; to slow down the advance of the movement
  chậm hiểu
  to be slow in understanding
  sự phát triển chậm
  a slow development
  đồng hồ chậm năm phút
  the watch is five minutes slow
  anh ấy người cẩn thận nhưng hơi chậm
  he is careful but a bit slow
  em chậm biết đi
  the child was slow in learning how to walk
  Late
  tàu về chậm
  the train came in late
  năm nay rét chậm
  it gets cold late this year

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X