• Thông dụng

  Danh từ.

  Step, pace
  bước đi nặng nề
  heavy steps
  không lùi bước trước khó khăn
  not to step back in front of difficulties, not to shrink from difficulties
  cách nhau mươi bước
  separated by about ten steps
  cuộc vận động đã sang bước hai
  the movement has switched to step two
  Bước ban đầu bước gian nan
  The first step is difficult to take
  Situation, juncture
  gặp bước thuận lợi
  to meet with a favourable juncture
  lâm bước khó khăn
  to land in a difficult situation, to land in a fix
  Pitch, length
  bước đinh ốc
  a screw pitch
  bước sóng
  wave-length
  đi bước nữa bước bước nữa
  ��to remarry (nói người đàn bà goá)

  Động từ.

  To step, to walk
  bước vào nhà
  to step in one's house
  bước rảo một thôi thì tới
  to arrive after a spell of brisk walking
  bước tới
  to get to by walking
  (dùng trước qua, sang, vào, tới) To enter, to start
  bước sang năm mới
  to enter the new year
  nhà máy mới bắt đầu bước vào sản xuất
  the factory has just started operation
  To go away, to clear away
  bước ngay cho rảnh
  away with you and a good riddance!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X