• Thông dụng

  Danh từ.

  Solution.
  giải pháp chính trị
  Political solution.

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  resolution

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  solution
  giải pháp (cho một vấn đề)
  solution (toa problem)
  giải pháp cho vấn đề
  problem solution
  giải pháp bản
  basic solution
  giải pháp của một vấn đề
  solution pf a problem
  giải pháp không tối ưu
  non-optimal solution
  giải pháp kỹ thuật
  technical solution
  giải pháp mạng
  network solution
  giải pháp phân kỳ xây dựng
  construction phasing solution
  giải pháp SAA
  SAA solution
  giải pháp tối ưu
  optimal solution
  giải pháp tối ưu
  optimum solution
  giải pháp từ các hệ điều khiển
  solution from the control systems
  giải pháp xấp xỉ
  approximate solution
  hình hóa theo giải pháp
  solution based modeling
  nhà cung ứng giải pháp
  solution provider
  sự chọn giải pháp thiết kế
  choice of design solution
  trung tâm tích hợp giải pháp
  solution integration center
  điển hình luận giải pháp thiết kế
  typology of design solution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X