• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  subgroup
  chỉ số của một nhóm con
  index of a subgroup
  nhóm con bất biến
  invariant subgroup
  nhóm con chuẩn tắc
  normal subgroup
  nhóm con lập mạnh
  strongly isolated subgroup
  nhóm con sở
  basic subgroup
  nhóm con dừng
  stable subgroup
  nhóm con hoàn toàn dặc trưng
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn đặc trưng
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hỗn hống
  amalgamated subgroup
  nhóm con hợp thành
  composition subgroup
  nhóm con không
  null subgroup
  nhóm con không
  zero subgroup
  nhóm con liên hợp
  conjugate subgroup
  nhóm con lồi
  convex subgroup
  nhóm con phổ dụng
  universal subgroup
  nhóm con phục vụ
  serving subgroup
  nhóm con sinh bởi một tập
  subgroup generated by a set
  nhóm con thuần túy
  pure subgroup
  nhóm con trong bộ đệm
  in-buffer subgroup
  nhóm con trung tâm
  central subgroup
  nhóm con tự nhiên hợp cực đại
  maximum self conjugate subgroup
  nhóm con vùng đệm ngoài
  outbuffer subgroup
  nhóm con xiclic
  cyclic subgroup xyclic
  nhóm con đạt được
  accessible subgroup
  nhóm con đầu ngoài
  outheader subgroup
  nhóm con đầy
  full subgroup
  nhóm con đầy đủ
  full subgroup
  nhóm con đơn vị
  identity subgroup
  nhóm con đơn vị
  unit subgroup
  subunit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X