• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  substitution
  bậc của một phép thế
  degree of a substitution
  bậc của một phép thế
  degree of substitution
  bậc của phép thế
  degree of substitution
  khử (tần số) bằng phép thế
  elimination by substitution
  lấy tích phân bằng phép thế
  integrate by substitution
  nhân tử của một phép thế tuyến tính
  multiplicator of a linear substitution
  nhóm các phép thế
  substitution group
  phép thế chẵn
  even substitution
  phép thế hiệp bộ
  co-gradient substitution
  phép thế lẻ
  odd substitution
  phép thể lẻ
  odd substitution
  phép thế liên tiếp
  successive substitution
  phép thế lượng giác
  trigonometric (al) substitution
  phép thế nghịch
  inverse substitution
  phép thế nghịch đảo
  inverse substitution
  phép thế phân tuyến tính
  fractional linear substitution
  phép thế hành
  loxodromic substitution
  phép thế tổng hợp
  synthetic (al) substitution
  phép thế trực giao
  orthogonal substitution
  phép thế tự do
  free substitution
  phép thế tuyến tính
  linear substitution
  phép thế tuyến tính nhị phân
  binary linear substitution
  phép thế đồng nhất
  identical substitution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X