• Suspendre; pendre.
  Treo bức tranh
  suspendre un tableau;
  Treo chiếc đèn lên trần nhà
  pendre une lampe au plafond;
  Miếng thịt treo móc
  morceau de viande qui pend à un crochet.
  Offrir (une récompense); mettre à prix
  Treo giải
  offrir(une récompense); mettre à prix
  Laisser en suspens.
  Việc còn treo đầy
  l'affaire est laissée en suspens
  treo đầu bán thịt chó
  faire prendre des vessies pour des lanternes;
  Treo đầu sợi tóc
  ne tenir qu'à un fil;
  Treo giá ngọc
  suspendu; pendant.
  Cầu treo
  ��pont suspendu;
  Việc còn treo chưa giải quyết
  suspenseur.
  Dây chằng treo
  ��(giải phẫu học) ligament suspenseur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X