• /´ænoud/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cực dương, anôt
  rotating anode
  anôt quay
  auxiliary anode
  anôt phụ
  main anode
  anôt chính
  ignition anode
  anôt mồi
  hollow anode
  anôt rỗng
  starting anode
  anôt khởi động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  anôt, dương cực

  Điện

  anôt

  Giải thích VN: Cực dương như dương cực của đèn điện tử hoặc của bình điện.

  accelerating anode
  anôt thứ hai
  anode circuit
  mạch anốt
  anode drop
  sụt áp anôt
  bypass anode
  anôt mạch rẽ
  common anode connection
  cách mắc anôt chung
  common anode connection
  mạch anốt chung
  first anode
  anôt đầu tiên
  focusing anode
  anôt điều tiêu
  heavy anode
  anôt đặc
  holding anode
  anôt duy trì
  holding anode
  anôt giữ
  hollow anode
  anôt rỗng
  main anode
  anôt chính
  rectifier anode
  anôt bộ chỉnh lưu
  single anode rectifier
  bộ chỉnh lưu một anôt
  sintered anode
  anôt thiêu kết
  supplementary anode
  anôt phụ (bổ sung)
  tantalum anode
  anôt tantan
  vane-type anode
  anôt kiểu cánh

  Điện lạnh

  anôt cực dương

  Kỹ thuật chung

  dương cực

  Giải thích VN: Cực dương như dương cực của đèn điện tử hoặc của bình điện.

  anode current
  dòng dương cực
  anode zone
  vùng dương cực
  cooled anode
  dương cực lạnh
  hole-and slot anode
  dương cực lỗ và rãnh
  split anode
  dương cực tách
  split anode
  dương cực tách, hở

  Địa chất

  anot, cực dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X