• Thông dụng

  Danh từ

  Sự định giá để đánh thuế; sự đánh giá; sự ước định
  Mức định giá đánh thuế; thuế

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự ước định

  Điện lạnh

  sự thẩm định

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  assessment of the quality
  sự đánh giá chất lượng âm thanh
  Assessment Services (AS)
  các dịch vụ định mức/các dịch vụ đánh giá
  damage assessment routines (DAR)
  thủ tục đánh giá thiệt hại
  DAR (damageassessment routines)
  thủ tục đánh giá thiệt hại
  Environmental Assessment (EA)
  đánh giá môi trường
  Environmental Monitoring and Assessment Programme (EMAP)
  chương trình giám sát và đánh giá môi trường
  land use assessment
  sự đánh giá sử dụng đất
  landscape assessment
  đánh giá cảnh quan
  National Electronic Components Quality Assessment System (NECQ)
  hệ thống đánh giá chất lượng các cấu điện tử quốc gia
  quality assessment
  sự đánh giá chất luợng
  quantity of assessment
  lượng đánh giá
  risk assessment
  sự đánh giá rủi ro
  social-impact assessment
  đánh giá ảnh hưởng đến xã hội
  system of quality assessment
  hệ thống đánh gia chất lượng
  Technical Assessment Group (TAG)
  Nhóm Đánh giá Kỹ thuật
  sự đánh giá
  assessment of the quality
  sự đánh giá chất lượng âm thanh
  land use assessment
  sự đánh giá sử dụng đất
  quality assessment
  sự đánh giá chất luợng
  risk assessment
  sự đánh giá rủi ro

  Kinh tế

  định giá
  self-assessment
  sự tự định giá
  tax assessment
  sự định giá trị tính thuế
  tax assessment
  sự định giá trị tính thuế, xác định số tiền thuế, tính thuế
  phần (tiền) đóng góp
  phần đóng
  budget assessment
  phần đóng góp vào ngân sách
  số tiền ấn định (phải trả)
  sự đánh giá
  assessment of loss
  sự đánh giá tổn thất
  assessment of performance
  sự đánh giá tính năng
  duty assessment
  sự đánh giá quan thuế
  inaccurate market assessment
  sự đánh giá thị trường không chính xác
  market assessment
  sự đánh giá thị trường
  presumptive assessment
  sự đánh giá khoán
  tasting assessment
  sự đánh giá bằng thử
  technology assessment
  sự đánh giá kỹ thuật
  sự đánh giá (tài sản)
  sự định giá để đánh thuế
  tính giá
  tính tiền thuế
  ước lượng (mức tổn thất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X