• /¸baidi´rekʃənəl/

  Kỹ thuật chung

  lưỡng hướng
  hai chiều

  Giải thích EN: Having the ability to function in two directions, usually two opposite directions. Thus, bidirectional transistor, bidirectional transducer, and so on. Giải thích VN: Có khả năng hoạt động theo hai hướng, thường là hai hướng ngược chiều nhau. Ví dụ như tranzito hai chiều hay máy biến năng hai chiều.

  bidirectional bus
  buýt hai chiều
  bidirectional bus
  đường truyền dẫn hai chiều
  bidirectional clipping circuit
  mạch xén hai chiều
  bidirectional counter
  bộ đếm hai chiều
  bidirectional counter
  máy đếm hai chiều
  bidirectional coupler
  bộ ghép hai chiều
  bidirectional data bus
  buýt dữ liệu hai chiều
  bidirectional data bus
  đường truyền dẫn hai chiều
  bidirectional diode
  đi-ốt hai chiều
  bidirectional fan
  quạt hai chiều
  Bidirectional FIFO (BFIFO)
  FIFO Hai chiều
  bidirectional flow
  luồng hai chiều
  bidirectional graph
  biểu đồ hai chiều
  bidirectional link
  sự liên lạc hai chiều
  bidirectional microphone
  micrô hai chiều
  bidirectional modulator
  bộ điều chế hai chiều
  bidirectional network
  mạng hai chiều
  bidirectional printer
  máy in hai chiều
  bidirectional printing
  in hai chiều
  bidirectional printing
  thuật in hai chiều
  bidirectional read-out
  sự đọc hai chiều
  bidirectional scanning
  sự quét hai chiều
  bidirectional switch
  công tắc hai chiều
  bidirectional transducer
  bộ chuyển đổi hai chiều
  bidirectional transistor
  tranzito hai chiều
  hai hướng
  bidirectional antenna
  ăng ten hai hướng
  bidirectional bus
  thanh dẫn hai hướng
  bidirectional coupler
  bộ ghép hai hướng
  bidirectional flow
  dòng hai hướng
  bidirectional flow
  luồng hai hướng
  bidirectional search
  sự tìm kiếm hai hướng
  bidirectional switch
  công tắc hai hướng
  thuận nghịch
  bidirectional counter
  máy đếm thuận nghịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X