• /kənˈsaɪnmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gửi (hàng hoá); sự gửi hàng để bán
  goods for consignment to the provinces and abroad
  hàng hoá để gửi đi các tỉnh và nước ngoài
  to send someone goods on consignment
  gửi hàng hoá cho người nào bán
  your consignment of book has duly come to hand
  chúng tôi đã nhận được sách của ông gửi đến
  to the consignment of Mr. X
  gửi ông X
  consignment note
  phiếu gửi hàng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hàng hoá

  Hóa học & vật liệu

  gửi hàng
  hàng gửi

  Điện

  sự gửi hàng
  sự ký gửi

  Kỹ thuật chung

  hàng hóa

  Kinh tế

  chuyến gửi hàng
  đồ gửi bán
  gửi bán
  gửi chở
  hàng gửi (hàng cặp bến)
  hàng gửi bán
  ex consignment
  giá giao từ hàng gửi bán
  ex consignment
  giá giao từ kho hàng gửi bán
  sự gửi
  vật gửi bán
  vật ký gửi
  việc gửi hàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X