• /di'rivətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt nguồn từ
  (hoá học) dẫn xuất
  (ngôn ngữ học) phát sinh

  Danh từ

  (hoá học) chất dẫn xuất
  (ngôn ngữ học) từ phát sinh
  (toán học) đạo hàm

  Hóa học & vật liệu

  dẫn xuất

  Nguồn khác

  Xây dựng

  phái sinh

  Kỹ thuật chung

  bắt nguồn từ
  dẫn xuất
  aromatic derivative
  dẫn xuất thơm
  azo derivative
  chất dẫn xuất azo
  derivative action
  hoạt động dẫn xuất
  derivative action
  tác động dẫn xuất
  derivative control
  điều khiển dẫn xuất
  derivative module
  môđun dẫn xuất
  derivative network
  mạng dẫn xuất
  derivative of a group
  các dẫn xuất của một nhóm
  derivative set
  tập hợp dẫn xuất
  derivative set
  tập (hợp) dẫn xuất
  sulphohalogenated derivative
  dẫn xuất sunfuahalogen
  đạo hàm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X