• /dai´dʒestʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá
  hard of digestion
  khó tiêu
  a weak (sluggish) digestion
  khả năng tiêu hoá kém
  a good digestion
  khả năng tiêu hoá tốt
  Sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...)
  Sự ninh, sự sắc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tiêu hoá/ thủy phân

  Giải thích EN: Any of various chemical processes that are regarded as analogous to biological digestion, such as the removal of lignin from wood in manufacturing paper pulp and chemical cellulose.

  Giải thích VN: Bất kỳ một thao tác xử lý hóa học nào liên quan khả năng tiêu hóa sinh học, chẳng hạn như chiết chất linin từ gỗ trong việc sản xuất bột giấy và xen lu lô.

  Kỹ thuật chung

  chưng
  kjeldahl digestion appatus
  thiết bị (chưng cất) kjeldahl
  hấp
  sự nấu nhừ
  sự nấu
  sự tiêu hủy
  sludge digestion
  sự tiêu hủy bùn

  Kinh tế

  sự đồng hóa được
  sự hầm
  sự ninh hầm
  sự tiêu hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X