• /eks´trinsik/

  Thông dụng

  Cách viết khác extrinsical

  Tính từ

  Nằm ở ngoài, ngoài
  Tác động từ ngoài vào, ngoại lai
  Không phải bản chất, không cố hữu

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  không thuần
  extrinsic absorption
  hấp thụ không thuần

  Kỹ thuật chung

  ngoại lai
  extrinsic asthma
  hen ngoại lai
  extrinsic conduction
  dẫn điện ngoại lai
  extrinsic conduction
  sự dẫn điện ngoại lai
  extrinsic muscle
  cơ ngoại lai một cơ
  extrinsic properties
  tính chất ngoại lai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X