• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) sự sinh sản phân đôi
  (vật lý) sự phân hạt nhân

  Hóa học & vật liệu

  tách đôi

  Nguồn khác

  Y học

  phân cắt

  Kỹ thuật chung

  phân hạch
  fast fission
  sự phân hạch nhanh
  fast fission factor
  hệ số phân hạch nhanh
  fission bomb
  bom phân hạch
  fission cross section
  tiết diện phân hạch
  fission energy
  năng lượng phân hạch
  fission fragment
  mảnh phân hạch
  fission fragments
  mảnh phân hạch
  fission gas plenum
  khoảng thông khí phân hạch
  fission heat
  nhiệt (lượng) phân hạch
  fission heat
  nhiệt lượng phân hạch
  fission ionization chamber
  buồng iôn hóa phân hạch
  fission neutrons
  nơtron phân hạch
  fission product
  sản phẩm phân hạch
  fission product
  sản vật phân hạch
  fission product separation
  tách sản vật phân hạch
  fission rate
  suất phân hạch
  fission reaction
  phản ứng phân hạch
  fission recoil
  sự giật lùi phân hạch
  fission spike
  vùng đỉnh phân hạch
  heat of fission
  nhiệt phân hạch
  high-energy fission
  phân hạch năng lượng cao
  nuclear fission
  sự phân hạch
  nuclear fission
  sự phân hạch hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân hạch nguyên tử
  nuclear fission
  sự phân hạch tự phát
  spontaneous fission
  sự phân hạch tự phát
  thermal fission factor
  hệ số phân hạch nhiệt
  thermal neutron fission
  phân hạch do nơtron nhiệt
  thermal neutron fission
  sự phân hạch bởi nơtron nhiệt
  sự chia
  sự phân hạch
  fast fission
  sự phân hạch nhanh
  nuclear fission
  sự phân hạch hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân hạch nguyên tử
  nuclear fission
  sự phân hạch tự phát
  spontaneous fission
  sự phân hạch tự phát
  thermal neutron fission
  sự phân hạch bởi nơtron nhiệt
  sự tách

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự phân hạch, sự phân đôi, sự tách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X