• /´nju:trɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) Nơtron
  neutron bomb
  bom nơtron

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nơtron

  Kỹ thuật chung

  nơtron

  Giải thích VN: Hạt cơ bản trung hòa về điện có khối lượng nhỏ mo= (1,674920,± 0,0001).10-27 Kg. Nơtron và prôtn cấu tạo nên tất cả các hạt nhân nguyên tử.

  age of neutron
  tuổi nơtron
  effective neutron lifetime
  thời gian sống nơtron hiệu dụng
  effective neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron hiệu dụng
  fast neutron
  nơtron nhanh
  fast neutron
  nơtron tức thời
  first-flight neutron
  nơtron bay ra đầu tiên
  Monte Carlo Neutron Photon (computercode) (MCNP)
  Quang tử Nơtron Monte Carlo (mã máy tính)
  nascent neutron
  nơtron sơ sinh
  near-thermal neutron
  nơtron gần nhiệt
  neutron absorber
  chất hấp thụ notron
  neutron absorption
  hấp thụ nơtron
  neutron activation
  kích hoạt bằng nơtron
  neutron activation analysis
  phân tích kích hoạt (bằng) nơtron
  neutron activation logging
  log kích hoạt nơtron
  neutron balance
  cân bằng nơtron
  neutron balance
  cán cân nơtron
  neutron burst
  vụ nổ notron
  neutron capture
  bắt nơtron
  neutron capture
  bắt nơtron sinh bức xạ
  neutron capture
  hấp thu notron
  neutron capture
  hấp thụ nơtron
  neutron capture
  sự bắt notron
  neutron converter donut
  ống hình xuyến phát notron
  neutron converter doughnut
  ống hình xuyến phát notron
  neutron counter tube
  ống đếm nơtron
  neutron diffraction
  nhiễu xạ nơtron
  neutron excess
  số notron đôi
  neutron excess number
  số nơtron dôi
  neutron field per fission
  trường notron
  neutron flux
  luồng nơtron
  neutron flux
  dòng notron
  neutron flux
  thông luợng notron
  neutron interferometer
  giao thoa kế nơtron
  neutron log
  biểu đồ nơtron
  neutron logging
  carota nơtron
  neutron logging
  phép log notron
  neutron mass
  khối luợng notron
  neutron moderator
  chất làm chậm nơtron
  neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron
  neutron number
  số nơtron
  neutron number
  số notron đôi
  neutron optics
  quang học nơtron
  neutron radiative capture
  bắt nơtron sinh bức xạ
  neutron radiative capture
  hấp thu notron bức xạ
  neutron radiative capture
  sự bắt notron bức xạ
  neutron reflectivity
  hệ số phản xạ nơtron
  neutron scattering
  sự tán xạ nơtron
  neutron scattering experiment
  thí nghiệm tán xạ nơtron
  neutron source
  nguồn nơtron
  neutron star
  sao notron
  neutron star
  sao nơtron
  neutron thermalization
  nhiệt hóa nơtron
  neutron yield
  hiệu suất nơtron
  neutron-absorbing reaction
  phản ứng hấp thụ nôtron
  neutron-antineutron oscillation
  dao động nơtron-phản nơtron
  neutron-gamma log
  biểu đồ nơtron-gamma
  neutron-induced reaction
  phản ứng (do) nơtron
  neutron-neutron log
  carota notron-nơtron
  neutron-neutron log
  phép log notron-notron
  nonthermal neutron
  nơtron phi nhiệt
  nuclear neutron
  nơtron hạt nhân
  nuclei with neutron excess
  hạt nhân có số nơtron đôi
  prompt neutron
  nơtron nhanh
  prompt neutron
  nơtron tức thời
  pulsed neutron log
  catora xung nơtron
  pulsed neutron log
  log xung nơtron (kỹ thuật đo)
  radial neutron flux
  thông lượng nơtron hướng tâm
  resonance neutron detector
  bộ dò nơtron cộng hưởng
  scattered neutron
  nơtron tán xạ
  slow neutron
  nơtron chậm
  slow neutron spectroscopy
  phổ học nơtron chậm
  thermal neutron
  nơtron nhiệt
  thermal neutron fission
  phân hạch do nơtron nhiệt
  thermal neutron fission
  sự phân hạch bởi nơtron nhiệt
  thermal neutron yield
  hiệu suất nơtron nhiệt
  Ultra Cold Neutron (UCN)
  nơtron siêu lạnh
  ultracold neutron
  nơtron siêu lạnh
  uncollided neutron
  nơtron chưa va chạm
  uncollided neutron
  nơtron không va chạm
  uncollided neutron
  nơtron nguyên
  unpaired neutron
  nơtron không ghép cặp
  virgin neutron
  nơtron chưa va chạm
  virgin neutron
  nơtron nguyên
  zero neutron-absorption cross section
  tiết diện hấp thụ nơtron bằng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X