• (đổi hướng từ Graphed)
  /gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ thị, biểu đồ
  (toán học) mạch

  Ngoại động từ

  Vẽ đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biểu đồ, đồ thị, đồ hình, mạch
  graph of a equation
  đồ thị của một phương trình
  alternating graph
  đồ hình thay phiên
  lipartite graph
  đồ thị hai nhánh
  brocken line graph
  đồ thị có dạng hình gấp khúc
  bunch graph
  đồ thị thành chùm
  circular graph
  đồ thị vòng
  critical graph
  (tôpô học ) đồ thị tới hạn
  high-low graph
  (thống kê ) biểu đồ các cực trị
  kinematic (al) graph
  đồ thị động lực
  linear graph
  tuyến đồ
  planar graph
  (tôpô học ) đồ hình phẳng
  superposed graph
  (tôpô học ) đồ hình chồng chất


  Xây dựng

  toán đồ

  Cơ - Điện tử

  đồ thị, biểu đồ, (v) vẽ đồ thị

  Cơ khí & công trình

  đường biểu diễn

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  bar graph
  biểu đồ dạng cột
  bar graph
  biểu đồ thanh
  bar graph display
  màn hiển biểu đồ cột
  bar graph display
  màn hiển thị biểu đồ thanh
  bar graph display
  sự hiển thị biểu đồ thanh
  bidirectional graph
  biểu đồ hai chiều
  columnar graph
  biểu đồ cột
  graph of errors
  biểu đồ sai số
  graph of function
  biểu đồ chức năng
  high-low graph
  biểu đồ cao thấp
  legend (fora graph, map, diagram)
  chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  legend (fora graph, map, diagram)
  ghi chú (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  line graph
  biểu đồ đường
  pie graph
  biểu đồ tròn
  theoretical graph of train running
  biểu đồ chạy tàu lý thuyết
  time-depth graph
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  torque graph
  biểu đồ mômen xoắn
  đồ hình
  acyclic graph
  đồ hình không chu trình
  alternating graph
  đồ hình thay phiên
  complete graph
  đồ hình đầy đủ
  directed graph
  đồ hình có hướng
  nondirected graph
  đồ hình không có hưóng
  nonoriented graph
  đồ hình không có hưóng
  planar graph
  đồ hình phẳng
  superposed graph
  đồ hình chồng chất
  đồ thị
  giản đồ
  bar graph
  giản đồ cột
  complete graph
  giản đồ đầy đủ
  connected graph
  giản đồ kết nối
  connected graph
  giản đồ liên thông
  connected sub-graph
  giản đồ con kết nối
  Kiviat graph
  giản đồ Kiviat
  line graph
  giản đồ đường
  Moore graph
  giản đồ Moore
  rotated bar graph
  giản đồ thanh xoay
  stacked bar graph
  giản đồ thanh xếp chồng
  text graph
  giản đồ văn bản
  time-depth graph
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  vẽ đồ hình
  vẽ đồ thị

  Kinh tế

  đồ biểu
  đồ hình
  đồ thị

  Địa chất

  biểu đồ, đồ thị, giản đồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X