• /'infiltreit/

  Thông dụng

  Động từ

  Rỉ qua
  the thick fog seemed to have infiltrated through the walls into the room
  lớp sương mù dày đặc dường như thấm qua tường vào trong phòng
  Xâm nhập, thâm nhập
  troops infiltrating through enemy lines into occupied territory
  bộ đội thâm nhập qua phòng tuyến của địch lọt vào trong vùng bị chiếm
  our entire organization had been infiltrated by enemy agents
  toàn bộ tổ chức của ta đã bị điệp viên của địch thâm nhập
  Cài (người) vào một tổ chức để thu thập tin tức hoặc phá hoại
  to infiltrate spies into a country
  cài gián điệp vào trong một nước
  to infiltrate an organization with one's own men
  cài người của mình vào trong một tổ chức
  (to infiltrate A into B / B with A) làm cho cái gì đi qua bằng cách lọc nó chầm chậm vào một cái khác
  to infiltrate poison into the water supply; to infiltrate the water supply with poison
  ngấm chất độc vào hệ thống cung cấp nước
  (y học) thâm nhiễm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rỉ qua

  Kỹ thuật chung

  lọc
  thấm

  Kinh tế

  thấm qua

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X