• /´pærə¸freiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời diễn giải
  paraphrase of the sonnet
  một lời diễn giải bài xonê

  Ngoại động từ

  Diễn giải dài dòng
  paraphrase a speech in colloquial English
  diễn giải bài diễn văn bằng một thứ tiếng Anh khẩu ngữ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X