• /pəˈsent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một phần trăm; phần trăm

  Toán & tin

  phần trăm (%)
  one hundred percent-column graph
  đồ thị cột một trăm phần trăm
  percent character
  ký tự phần trăm
  percent sign
  ký hiệu phần trăm

  Kỹ thuật chung

  phần trăm
  Grade, Percent of
  độ dốc tính theo phần trăm
  mass percent
  phần trăm theo trọng lượng
  Mean Percent Error (MPE)
  phần trăm lỗi trung bình
  one hundred percent-column graph
  đồ thị cột một trăm phần trăm
  percent by volume
  phần trăm theo thể tích
  percent character
  ký tự phần trăm
  percent defective
  phần trăm phế phẩm
  Percent Defective Allowable (PDA)
  phần trăm khuyết tật được phép
  percent error
  sai số phần trăm
  percent fines
  tỷ lệ phần trăm các hạt bé (trong cốt liệu)
  percent impairment of hearing
  phần trăm hỏng thính giác
  percent impairment of hearing
  phần trăm nghễnh ngãng
  percent modulation
  phần trăm điều biến
  percent of grade
  độ dốc tính theo phần trăm
  percent sign
  ký hiệu phần trăm
  percent sign
  dấu phần trăm
  rate percent
  định mức phần trăm
  total percent of ash
  tổng số phần trăm của tro
  volume percent
  phần trăm theo thể tích

  Xây dựng

  phần trăm

  Kinh tế

  phần trăm
  five percent rule
  quy tắc năm phần trăm
  percent by volume
  phần trăm theo thể tích
  percent by weight
  phần trăm theo trọng lượng
  percent fill
  độ đầy theo phần trăm
  percent of purchase liability
  tỉ lệ phần trăm tiền mua hàng thiếu
  percent-of-sales concept
  quan niệm xác định ngân sách quảng cáo theo phần trăm số bán
  revenue expressed in percent
  thu nhập tính theo phần trăm
  utilization percent
  tỉ lệ phần trăm, bách phân suất sử dụng
  phần trăm (ký hiệu : %)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X