• /plʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả dọi, hòn chì
  Dây dọi; dây dò nước
  Thế thẳng đứng, độ ngay (của tường...)
  out of plumb
  không thẳng đứng, không ngay, xiên

  Tính từ

  Thẳng đứng, ngay
  a plumb wall
  bức tường thẳng đứng
  (nghĩa bóng) hoàn toàn, đích thật
  plumb nonsense
  điều hoàn toàn vô lý

  Phó từ

  Thẳng đứng, ngay
  (nghĩa bóng) đúng, chính xác
  plumb in the centre
  ngay ở giữa, đúng ở giữa
  (từ lóng) hoàn toàn, tuyệt đối
  plumb crazy
  hoàn toàn điên rồ, thật đúng là điên

  Ngoại động từ

  Dò độ sâu (biển, sông...) bằng dây dò; đo (độ sâu) bằng dây dò
  (nghĩa bóng) dò, thăm dò, dò xét
  to plumb a mystery
  dò xét một điều bí ẩn
  Làm thẳng đứng (bức tường...)

  Nội động từ

  Làm nghề hàn chì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quả dọi; dây dọi; // [đặt, vẽ] thẳng góc

  Cơ - Điện tử

  Quả dọi, dây dọi, thế thẳng đứng

  Xây dựng

  dòng độ sâu

  Kỹ thuật chung

  dây dò sâu
  dây dọi

  Giải thích EN: 1. of or relating to the position of an object or structure that is vertical, as determined by a plumb bob.of or relating to the position of an object or structure that is vertical, as determined by a plumb bob.2. to establish or test for such a position.to establish or test for such a position.

  Giải thích VN: 1. vị trí của một vật hay một cấu trúc thẳng đứng khi được xác định bởi một dây dọi 2. thiết lập hay thử một vị trí cụ thể.

  dựng thẳng đứng
  làm thẳng đứng
  lấy mức rọi
  ở độ rọi đứng
  ở thế thẳng đứng
  quả chỉ
  quả dọi
  thẳng đứng
  off plumb
  không thẳng đứng
  out of plumb
  không thẳng đứng
  plumb line
  đường thẳng đứng
  plumb pipe
  cọc thẳng đứng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  flat , horizontal , level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X