• /pə:pən'dikjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + to) vuông góc, trực giao
  a line drawn perpendicular to another
  kẻ một đường thẳng vuông góc với một đường khác
  Thẳng đứng; thẳng góc
  Dốc đứng (đá)
  (thuộc) lối kiến trúc Gotic ở Anh thế kỷ 14 - 15 (như) Perpendicular
  (đùa cợt) đứng, đứng ngay

  Danh từ

  Đường vuông góc, đường trực giao
  Vị trí thẳng đứng (như) the perpendicular
  Dây dọi; thước vuông góc
  (từ lóng) tiệc ăn đứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thẳng góc; trực giao // quả dọi, đường thẳng góc

  Xây dựng

  vuông góc

  Cơ - Điện tử

  đường vuông góc; vị trí thẳng đứng, dây dọi, (adj) vuông góc, trực giao

  đường vuông góc; vị trí thẳng đứng, dây dọi, (adj) vuông góc, trực giao

  Kỹ thuật chung

  dây dọi
  đường thẳng đứng
  đường trực giao
  perpendicular lines
  các đường trực giao
  đường vuông góc
  foot of a perpendicular
  chân đường vuông góc
  foot of a perpendicular
  chân một đường vuông góc
  perpendicular lines
  các đường vuông góc
  to construct a perpendicular
  dựng đường vuông góc
  to drop a perpendicular
  hạ đường vuông góc
  to make perpendicular
  kẻ đường vuông góc
  pháp tuyến
  quả dọi
  thẳng
  aft perpendicular
  đường thẳng góc phía đuôi
  drop a perpendicular
  hạ một đường thẳng góc
  erect a perpendicular
  dựng một đường thẳng góc
  mutually perpendicular lines
  các đường thẳng góc nhau
  mutually perpendicular lines
  các đường thẳng trực giao
  mutually perpendicular lines
  các đường thẳng vuông góc nhau
  perpendicular displacement
  dịch chuyển thẳng đứng
  perpendicular planes
  các mặt phẳng thẳng góc
  perpendicular recorder
  ghi ngang (theo chiều thẳng góc)
  perpendicular recording
  ghi ngang (theo chiều thẳng góc)
  perpendicular scan
  sự quét thẳng góc
  perpendicular separation
  sự tách thẳng đứng
  perpendicular slip
  độ trượt thẳng góc
  thẳng góc
  aft perpendicular
  đường thẳng góc phía đuôi
  drop a perpendicular
  hạ một đường thẳng góc
  erect a perpendicular
  dựng một đường thẳng góc
  mutually perpendicular lines
  các đường thẳng góc nhau
  perpendicular planes
  các mặt phẳng thẳng góc
  perpendicular recorder
  ghi ngang (theo chiều thẳng góc)
  perpendicular recording
  ghi ngang (theo chiều thẳng góc)
  perpendicular scan
  sự quét thẳng góc
  perpendicular slip
  độ trượt thẳng góc
  vị trí thẳng đứng
  vuông góc
  compression perpendicular to grain
  sự ép vuông góc với thớ
  foot of a perpendicular
  chân đường vuông góc
  foot of a perpendicular
  chân một đường vuông góc
  main reinforcement perpendicular to traffic
  cốt thép chính vuông góc hướng xe chạy
  mutually perpendicular lines
  các đường thẳng vuông góc nhau
  perpendicular line
  đường vuông góc
  perpendicular lines
  các đường vuông góc
  perpendicular magnetic record
  sự ghi từ vuông góc
  perpendicular magnetization
  sự từ hóa vuông góc
  perpendicular plane
  mặt phẳng vuông góc
  perpendicular planes
  các mặt phẳng vuông góc
  perpendicular recording
  sự ghi vuông góc
  perpendicular style
  kiến trúc kiểu vuông góc
  perpendicular to
  vuông góc với
  shear plane perpendicular force
  lực vuông góc mặt phẳng trượt
  tensile strength perpendicular to grain
  cường độ chịu kéo vuông góc với vân (gỗ)
  to construct a perpendicular
  dựng đường vuông góc
  to drop a perpendicular
  hạ đường vuông góc
  to make perpendicular
  kẻ cho vuông góc
  to make perpendicular
  kẻ đường vuông góc
  to make perpendicular
  làm cho vuông góc
  working perpendicular force
  lực làm việc vuông góc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X