• /prə´vaidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cung cấp (nhất là người trụ cột của gia đình)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người cung cấp (dịch vụ, phần mềm...)

  Điện tử & viễn thông

  bộ cấp

  Kỹ thuật chung

  người cung cấp
  content provider
  người cung cấp nội dung
  service provider
  người cung cấp dịch vụ
  nhà cung cấp
  access provider
  nhà cung cấp truy cập
  Alternate Access Provider (AAP)
  nhà cung cấp truy nhập thay thế
  Applications Service Provider (ASP)
  nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng
  Authorized Service Provider (ASP)
  nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
  Caller Services Provider Group (CSPG)
  nhóm các nhà cung cấp dịch vụ người gọi
  cap (competitiveAccess Provider)
  nhà cung cấp truy cập cạnh tranh
  Competitive Access Provider (CAP)
  nhà cung cấp truy nhập cạnh tranh
  content provider
  nhà cung cấp nội dung
  Electronic Communications Service Provider (ECSP)
  nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử
  Enhanced Service Provider (ESP)
  nhà cung cấp dịch vụ nâng cao
  Information Provider
  nhà cung cấp thông tin
  Information Provider (IP)
  nhà cung cấp thông tin
  International Traffic Service Provider (ITSP)
  nhà cung cấp dịch vụ lưu lượng quốc tế
  Internet Access Provider (IAP)
  Nhà cung cấp truy nhập Internet
  Internet provider
  nhà cung cấp Internet
  Internet user Account Provider (Internet) (IAUP)
  Nhà cung cấp tài khoản người dùng Internet
  ISP (Internetservice provider)
  nhà cung cấp dịch vụ Internet
  Local Service Provider (LSP)
  nhà cung cấp dịch vụ nội hạt
  Multiple Provider Router (Windows95) (MPR)
  Bộ định tuyến nhiều nhà cung cấp (Windows95)
  network provider
  nhà cung cấp mạng
  Network Provider (NP)
  nhà cung cấp mạng
  Network Provider Access (NPA)
  truy nhập nhà cung cấp mạng
  Network Provider Identification (NPID)
  nhận dạng nhà cung cấp mạng
  Network Service Provider (NSP)
  nhà cung cấp dịch vụ mạng
  On-Line Service Provider (OLSP)
  nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến
  Regional Network Provider (RNP)
  nhà cung cấp mạng khu vực
  Service Pack (IBM) Service Provider (SP)
  Gói dịch vụ [IBM]/nhà cung cấp dịch vụ
  service provider
  nhà cung cấp dịch vụ
  Service Provider Interface (Winsock2) (SPI)
  Giao diện nhà cung cấp dịch vụ ( Winshock 2 )
  Service Provider Link (SPL)
  tuyến nối của nhà cung cấp dịch vụ
  Service Provider-focused Working Group (Trilateral) (SPWG)
  nhóm công tác tập trung vào nhà cung cấp dịch vụ ( ba bên )
  system provider
  nhà cung cấp hệ thống
  Transaction Processing Service Provider (TPSP)
  nhà cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch
  UPT Service Provider (UPTSP)
  Nhà cung cấp dịch vụ UPT
  máy móc

  Kinh tế

  người chu cấp (cho gia đình)
  người cung cấp
  service provider
  người cung cấp dịch vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X