• /ri´si:vəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể nhận được; đáng nhận
  Báo thu
  bills receivable
  những giấy báo thu

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  báo thu
  chưa nhận
  phải nhận được
  phải thu
  acceptance receivable
  hối phiếu nhận trả phải thu
  account receivable
  nợ phải thu
  account receivable financing
  sự bao thanh toán nợ phải thu
  account receivable register
  sổ ghi nợ phải thu
  accounts receivable ledger
  sổ cái các khoản phải thu
  accounts receivable subsidiary ledger
  sổ phụ các khoản phải thu
  accounts receivable subsidiary ledger
  sổ phụ các tài khoản phải thu
  aging account receivable
  thời đoạn của các khoản phải thu
  aging accounts receivable
  các khoản nợ phải thu theo ngày đáo hạn
  bill receivable account
  bản kê hối phiếu phải thu
  bill receivable account
  tài khoản hối phiếu phải thu
  bill receivable book
  sổ ghi hối phiếu phải thu
  bills receivable
  các hóa đơn phải thu
  bills receivable
  các khoản phải thu
  capital stock subscriptions receivable
  tiền cổ phần nhận góp phải thu
  delinquent account (receivable)
  tài khoản (nợ) quá hạn (phải thu)
  discount on notes receivable
  chiết khấu phiếu nợ phải thu
  dividend receivable
  cổ tức phải thu
  export bill receivable
  hối phiếu xuất khẩu phải thu
  fees receivable
  doanh thu phải thu
  installment accounts receivable
  nợ phải thu nhiều kỳ
  mortgage receivable
  tiền thế chấp phải thu
  net account receivable
  nợ tịnh phải thu
  note receivable
  chứng thư phải thu
  note receivable
  phiếu nợ phải thu
  notes receivable
  thương phiếu phải thu
  notes receivable as collateral
  phiếu khoán thế chấp phải thu
  notes receivable as collateral
  thế chấp bằng phiếu khoán phải thu
  notes receivable discounted
  phiếu khoán phải thu được chiết khấu
  notes receivable past-due
  phiếu khoán phải thu đã quá hạn
  receivable accounts
  các khoản phải thu
  receivable from customers
  phải thu của khách hàng
  schedule of accounts receivable
  bảng kê kế toán phải thu
  schedule of accounts receivable
  bảng liệt kê nợ phải thu
  subscription receivable
  tiền nhận mua cổ phiếu phải thu
  tax receivable
  tiền thuế phải thu
  trade acceptance receivable
  hối phiếu nhận trả thương mại phải thu
  trade receivable
  các khoản phải thu thương mại
  trade receivable
  tiền hàng phải thu
  phải thu được
  notes receivable discounted
  phiếu khoán phải thu được chiết khấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X