• /ək'septəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhận, sự chấp nhận, sự chấp thuận
  Sự thừa nhận, sự công nhận
  Sự hoan nghênh, sự tán thưởng, sự tán thành; sự tin
  his statement will not find acceptance
  lời tuyên bố của ông ta sẽ không được ai tin
  (thương nghiệp) sự nhận thanh toán (hoá đơn); hoá đơn được nhận thanh toán
  general acceptance
  sự nhận thanh toán không cần có điều kiện
  qualified acceptance
  sự nhận thanh toán có điều kiện
  acceptance of persons
  sự thiên vị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự nhận, sự thu nhận

  Kỹ thuật chung

  chấp nhận
  acceptance credit
  tín dụng chấp nhận
  acceptance criteria
  nguyên tắc chấp nhận
  acceptance function
  chức năng chấp nhận
  acceptance inspection
  kiểm tra chấp nhận
  acceptance number
  số lượng chấp nhận
  acceptance number
  số chấp nhận được
  acceptance of tender
  sự chấp nhận thầu
  acceptance of tender
  sự chấp nhận yêu cầu
  acceptance sampling
  sự trích mẫu chấp nhận
  acceptance test
  kiểm tra để chấp nhận
  acceptance test
  phép kiểm tra sự chấp nhận
  acceptance test
  thử nghiệm chấp nhận được
  acceptance test sequence
  trình tự thử nghiệm chấp nhận
  Block Acceptance Reporting Mechanism (BARM)
  cơ chế báo cáo chấp nhận khối
  Call Acceptance Control (CAC)
  điều khiển chấp nhận cuộc gọi
  call acceptance signal
  tín hiệu chấp nhận cuộc gọi
  date of acceptance
  ngày chấp nhận (hối phiếu)
  Frame Acceptance and Reporting Mechanisms (FARM)
  các cơ chế báo cáo và chấp nhận khung
  general acceptance
  chấp nhận vô điều kiện
  Password Call Acceptance (PCA)
  chấp nhận cuộc gọi mật khẩu
  reverse charging acceptance
  sự chấp nhận cước phí (điện thoại) đến
  Selective Call Acceptance (SCA)
  chấp nhận cuộc gọi chọn lọc
  nghiệm thu
  acceptance angle
  góc nghiệm thu
  acceptance certificate
  biên bản nghiệm thu
  acceptance certificate
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  acceptance certificate
  bản báo cáo nghiệm thu
  acceptance certificate
  sự xác nhận nghiệm thu
  acceptance contract
  hợp đồng nghiệm thu
  acceptance drawing
  bản vẽ nghiệm thu
  acceptance firing test
  sự thử đốt cháy nghiệm thu
  acceptance inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  acceptance of constructional work
  sự nghiệm thu công trình xây dựng
  acceptance of work
  nghiệm thu công trình
  acceptance of work
  sự nghiệm thu công trình
  acceptance regulations
  quy phạm nghiệm thu
  acceptance report
  biên bản nghiệm thu
  acceptance report
  bản báo cáo nghiệm thu
  acceptance sampling plan
  kế hoạch lấy mẫu nghiệm thu
  acceptance specification
  tiêu chuẩn nghiệm thu
  acceptance stamp
  dấu nghiệm thu
  acceptance test
  kiểm tra để nghiệm thu
  acceptance test
  sự kiểm tra nghiệm thu
  acceptance test
  sự thí nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  sự thí nghiệm thu
  acceptance test
  sự thử nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  sự thử nghiệm thu
  acceptance test
  thí nghiệm nghiệm thu
  acceptance test
  thử nghiệm thu
  acceptance test
  thử (nghiệm) nghiệm thu
  Acceptance Test Procedure (ATP)
  thủ tục đo nghiệm thu
  acceptance testing
  sự thử nghiệm thu
  acceptance trials
  thử nghiệm thu
  certificate (ofacceptance)
  giấy chứng nhận nghiệm thu
  certificate of acceptance
  biên bản nghiệm thu
  completion and acceptance
  sự bàn giao và nghiệm thu
  conditions of acceptance
  điều kiện nghiệm thu
  factory acceptance gage
  calip nghiệm thu (ở nhà máy)
  factory acceptance gauge
  calip nghiệm thu (ở nhà máy)
  final acceptance
  sự nghiệm thu cuối cùng
  final acceptance
  sự nghiệm thu lần cuối
  site acceptance test
  nghiệm thu tại hiện trường
  standard of acceptance
  tiêu chuẩn nghiệm thu
  standards of acceptance
  các tiêu chuẩn nghiệm thu
  work acceptance
  sự nghiệm thu công trình
  work acceptance
  sự nghiệm thu công việc
  sự chấp nhận
  acceptance of tender
  sự chấp nhận thầu
  acceptance of tender
  sự chấp nhận yêu cầu
  acceptance test
  phép kiểm tra sự chấp nhận
  reverse charging acceptance
  sự chấp nhận cước phí (điện thoại) đến
  sự nghiệm thu
  acceptance of constructional work
  sự nghiệm thu công trình xây dựng
  acceptance of work
  sự nghiệm thu công trình
  final acceptance
  sự nghiệm thu cuối cùng
  final acceptance
  sự nghiệm thu lần cuối
  work acceptance
  sự nghiệm thu công trình
  work acceptance
  sự nghiệm thu công việc
  sự nhận
  sự thừa nhận
  sự thu nhận
  sự tiếp nhận
  acceptance of building materials
  sự tiếp nhận vật liệu xây dựng
  acceptance of materials
  sự tiếp nhận vật liệu

  Kinh tế

  chấp nhận (biên lai, hối phiếu)
  nhận thanh toán
  acceptance commission
  hoa hồng chấp nhận thanh toán
  document against acceptance
  chứng từ khi chấp nhận thanh toán (hối phiếu)
  sự nhận trả
  acceptance of a draft
  sự nhận trả một hối phiếu
  accommodation acceptance
  sự nhận trả dung thông
  extrinsic acceptance
  sự nhận trả ngoài hối phiếu
  uncovered acceptance
  sự nhận trả không bảo đảm
  sự nhận
  acceptance for carriage
  sự nhận trở
  acceptance of a draft
  sự nhận trả một hối phiếu
  accommodation acceptance
  sự nhận trả dung thông
  extrinsic acceptance
  sự nhận trả ngoài hối phiếu
  uncovered acceptance
  sự nhận trả không bảo đảm
  tiếp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X