• (đổi hướng từ Customers)
  /´kʌstəmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khách hàng
  (thông tục) gã, anh chàng
  a queer customer
  một gã kỳ quặc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bên đặt hàng
  khách hàng
  Business 2 (to) Customer (B2C)
  doanh nghiệp với khách hàng
  CALC (customeraccess line charge)
  cước phí đường dây truy cập khách hàng
  CE (customerengineer)
  kỹ sư phục vụ khách hàng
  CICS (CustomerInformation Control System)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng
  CICS (customerinformation control System)
  hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng
  CICS region (CustomerInformation Control System region)
  miền hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng
  CR (customerrelation)
  quan hệ khách hàng
  CRM (customerrelation management)
  quản lý quan hệ khách hàng
  CRU (customerreplaceable unit)
  thiết bị khách hàng thay thế được
  CSR customer service representative
  đại diện dịch vụ khách hàng
  CSU customer setup do
  khách hàng thiết lập
  customer access area
  vùng truy cập của khách hàng
  Customer Controlled Reconfiguration (CCR)
  tái cấu hình do khách hàng điều khiển
  customer data
  dữ liệu khách hàng
  Customer Device Interface (CDI)
  giao diện dữ liệu khách hàng
  customer engineer (CE)
  kỹ sư (phục vụ) khách hàng
  customer engineer (CE)
  kỹ sư hỗ trợ khách hàng
  customer engineering
  dịch vụ khách hàng
  Customer Equipment (CEQ)
  thiết bị khách hàng
  customer file
  tập tin khách hàng
  customer identification number
  số nhận biết khách hàng
  customer information control system
  hệ điều khiển thông tin khách hàng
  customer information control system (ICS)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng
  customer information control system for virtual storage (CICS/VS)
  hệ thống thông tin khách hàng đối với bộ nhớ ảo
  Customer Information Control System/Virtual Storage (CICS/VS)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng/ bộ nhớ ảo
  Customer Information Feed (CIF)
  cấp thông tin khách hàng
  Customer Information System (CIS)
  hệ thống tin khách hàng
  Customer Installation Maintenance Entities (CIME)
  các thực thể bảo dưỡng và lắp đặt cho khách hàng
  Customer Interaction Software (CIS)
  phần mềm tương tác khách hàng
  Customer Large Scale Integration (CLSI)
  liên kết khách hàng quy mô lớn
  customer manual
  sách hướng dẫn khách hàng
  customer meter
  đồng hồ khách hàng
  Customer Network Access Equipment (CNAE)
  thiết bị truy nhập mạng khách hàng
  Customer Network Interface (XNI)
  giao diện mạng khách hàng
  Customer Network Management (CNM)
  quản lý mạng khách hàng
  Customer Network Management Agent (CNMA)
  tác nhân quản lý mạng khách hàng
  Customer Not Present (CNP)
  khách hàng không hiện diện
  Customer Oriented Message Buffer System (COMBS)
  hệ thống nhớ đệm tin báo dành cho khách hàng
  Customer Owned (CO)
  khách hàng sở hữu, thuộc sở hữu của khách hàng
  Customer Premises (CP)
  Tư gia khách hàng, Nơi ở của khách hàng
  Customer Provided Inside Wiring (CPIW)
  đi dây trong nhà do khách hàng cung cấp
  customer receipt tape
  băng nhận hóa đơn khách hàng
  Customer Relationship Management (CRM)
  quản lý mối quan hệ khách hàng
  customer service
  dịch vụ khách hàng
  Customer Service Record (CSR)
  bản ghi dịch vụ khách hàng
  customer service representative (CSR)
  đại diện dịch vụ khách hàng
  Customer Services Representatives (CSR)
  các đại diện dịch vụ khách hàng
  customer set-up (CSU)
  khách hàng thiết lập
  customer station equipment
  thiết bị trạm khách hàng
  customer substation
  trạm khách hàng
  customer support
  hỗ trợ khách hàng
  customer support
  sự hỗ trợ khách hàng
  customer support bulletin board
  bảng thông báo hỗ trợ khách hàng
  Customer Support Management System (CSMS)
  hệ thống quản lý trợ giúp khách hàng
  customer support page
  trang hỗ trợ khách hàng
  Customer Support Services (CSS)
  các dịch vụ trợ giúp khách hàng
  Customer telephone system (CTS)
  hệ thống điện thoại khách hàng
  Customer Trouble Report (CTR)
  báo cáo về phiền hà khách hàng
  customer-owned generator
  máy phát của khách hàng
  Digital Customer Centre (DCC)
  trung tâm khách hàng số
  Electronic Customer Access Program (ECAP)
  chương trình truy nhập khách hàng điện tử
  electronic customer support
  hỗ trợ khách hàng tự động
  important customer
  khách hàng quan trọng
  Independent Customer Service Representative (ICSR)
  đại diện của dịch vụ khách hàng độc lập
  Integrated Customer Access Network (I-CAN)
  mạng truy nhập khách hàng liên kết
  large customer
  khách hàng lớn
  Multiple Access Customer Station Rearrangement (MACSTAR)
  tái sắp xếp trạm khách hàng đa truy nhập
  privileged customer
  khách hàng ưu tiên
  retail customer
  khách hàng lẻ
  special customer
  khách hàng đặc biệt
  test customer
  khách hàng thử nghiệm
  người thuê bao
  người đặt hàng

  Kinh tế

  bạn hàng
  bên mua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X