• /ri´kɔ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầu viện, sự nhờ đến, sự cầu đến, sự trông cậy vào (sự giúp đỡ trong lúc khó khăn..)
  to have recourse to something
  trông cậy vào cái gì
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người trông cậy

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cầu viện
  nguồn cứu viện
  quyền truy đòi
  direct recourse
  quyền truy đòi trực tiếp
  draft with recourse
  hối phiếu có quyền truy đòi
  draft without recourse
  hối phiếu không có quyền truy đòi
  drawing without recourse clause
  điều khoản ký phát (hối phiếu) không có quyền truy đòi
  endorsement without recourse
  bối thự không quyền truy đòi
  have recourse (to...)
  có quyền truy đòi đối với
  legal recourse
  quyền truy đòi theo pháp luật
  limited recourse finance
  tài trợ hạn chế (quyền) truy đòi
  recourse against third parties
  quyền truy đòi (các) đệ tam nhân
  recourse agreement
  thỏa ước (quyền) truy đòi
  with recourse
  có quyền truy đòi
  with recourse letter of credit
  thư tín dụng có quyền truy đòi
  quyền truy sách
  have recourse
  có quyền truy sách đối với
  quyền đòi thường hoàn
  sự khấu trừ
  truy đòi
  direct recourse
  quyền truy đòi trực tiếp
  draft with recourse
  hối phiếu có quyền truy đòi
  draft without recourse
  hối phiếu không có quyền truy đòi
  drawing without recourse clause
  điều khoản ký phát (hối phiếu) không có quyền truy đòi
  effective recourse
  sự truy đòi hữu hiệu
  endorsement without recourse
  bối thự không quyền truy đòi
  have recourse (to...)
  có quyền truy đòi đối với
  legal recourse
  quyền truy đòi theo pháp luật
  limited recourse finance
  tài trợ hạn chế (quyền) truy đòi
  means of recourse
  biện pháp truy đòi
  recourse against third parties
  quyền truy đòi (các) đệ tam nhân
  recourse agreement
  thỏa ước (quyền) truy đòi
  recourse to a remote party
  sự truy đòi thất thường
  right of recourse
  quyền truy đòi
  with recourse
  có quyền truy đòi
  with recourse letter of credit
  thư tín dụng có quyền truy đòi
  without recourse letter of credit
  thư tín dụng miễn truy đòi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X