• /ri´zɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phương kế, phương sách, cứu cánh
  this is to be done without resort to force
  việc này phải làm mà không dùng đến vũ lực
  (as) a/ the first / last / final resort
  (như là) phương sách/ phương kế đầu tiên/ cuối cùng

  Eg: I would ask my parents for money only as a last resort

  in the last resort (=in the end)
  cuối cùng

  Eg: In the last resort we had to decide for ourselves

  Nơi nghỉ, nơi có đông người lui tới; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) khách sạn, nhà khách cho những người đi nghỉ
  seaside resort
  nơi nghỉ mát ở bờ biển
  Sự viện đến, sự dùng đến

  Ngoại động từ

  Phải sử dụng đến; phải viện đến
  to resort to violence
  phải sử dụng đến bạo lực
  to resort to revolutionary violence
  dùng đến bạo lực cách mạng
  Thường xuyên lui tới, hay lai vãng (nơi nào)
  to resort the publichouses
  thường la cà các quán rượu


  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỗ nghỉ mát
  nơi nghỉ mát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X