• /sʌn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con trai của bố mẹ
  I have a son and two daughters
  tôi có một con trai và hai con gái
  he his father's son
  nó thật xứng là con cha nó, nó giống cha nó
  Con cháu trai; thành viên nam trong gia đình (trong nước..)
  one of France's most famous sons
  một trong những người con nổi tiếng nhất của nước Pháp
  a son of the soil
  con trai của đất (tức là người theo cha mình công việc đồng ruộng)
  son in law
  con rể
  (cách xưng hô của người lớn tuổi với một thanh niên hoặc một cậu bé)
  'What's the matter with you, son? ' asked the doctor
  Nào có việc gì thế, con? ' bác sĩ hỏi
  listen, son, don't start giving me orders
  này thằng nhãi hãy nghe đây, đừng có giở trò bắt đầu ra lệnh cho tao đấy
  ( the Son) Chúa Giê-su; Chúa Con
  the Father, the Son and the Holy Spirit
  Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần
  the Son of Man; the Son of God
  Chúa Giê su
  son of Mars
  chiến sĩ, quân lính
  the sons of men
  nhân loại
  a son of a bitch
  người đáng ghét; con hoang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  filial , sibling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X