• /´skænə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy nội soi cắt lớp
  (truyền hình) bộ phân hình
  (truyền hình) đĩa phân hình (như) scanning-disk
  Bộ quét (ở máy rađa)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy quét

  Giải thích VN: Một thiết bị ngoại vi tiến hành số hóa các bức ảnh nghệ thuật hoặc bức hình chụp rồi lưu trữ hình ảnh đó dưới dạng một tệp tin để bạn có thể kết hợp với văn bản trong nhiều chương trình xử lý từ và dàn trang.

  bar code scanner
  máy quét dải mã
  bar-code scanner
  máy quét đọc mã vạch
  card scanner
  máy quét bìa
  carrier scanner
  máy quét sóng mang
  character recognition scanner
  máy quét nhận dạng ký tự
  code scanner
  máy quét mã
  color scanner
  máy quét màu
  communication scanner
  máy quét truyền thông
  communication scanner processor (CSP)
  bộ xử lý máy quét truyền thông
  continuous film scanner
  máy quét phim liên tục
  CSP communication scanner processor
  bộ xử lý máy quét truyền thông
  document scanner
  máy quét tài liệu
  flat bed scanner
  máy quét sàn phẳng
  flatbed scanner
  máy quét hình phẳng
  flying spot scanner
  máy quét điểm di động
  flying-aperture scanner
  máy quét khe di động
  flying-spot scanner
  máy quét vết di động
  From Scanner
  từ máy quét
  graphics scanner
  máy quét ảnh
  graphics scanner
  máy quét đồ họa
  image scanner
  máy quét ảnh
  infrared scanner
  máy quét hồng ngoại
  laser scanner
  máy quét tia laser
  magnetic hand scanner
  máy quét từ cầm tay
  mechanical scanner
  máy quét cơ
  mechanical scanner
  máy quét cơ khí
  optical scanner
  máy quét quang
  optical scanner
  máy quét quang học
  photoelectric scanner
  máy quét quang điện
  price tag scanner
  máy quét thẻ giá
  radio scanner
  máy quét vô tuyến
  scanner head
  đầu máy quét
  scanner interface trace (SIT)
  vết giao diện máy quét
  scanner workstation
  trạm làm việc máy quét
  SIT (scannerinterface trace)
  vết giao diện máy quét
  television film scanner
  máy quét phim truyền hình
  universal product code scanner
  máy quét mã sản phẩm phổ biến
  máy quét hình
  flatbed scanner
  máy quét hình phẳng

  Xây dựng

  máy scan

  Điện tử & viễn thông

  đèn quét

  Kỹ thuật chung

  bộ phân tích
  film scanner
  bộ phân tích phim
  bộ quét
  antenna scanner
  bộ quét ăng ten
  bar code scanner
  bộ quét dải mã
  bar code scanner
  bộ quét mã sọc
  bar code scanner
  bộ quét mã vạch
  caption scanner
  bộ quét phụ đề
  card scanner
  bộ quét bìa
  character recognition scanner
  bộ quét nhận dạng ký tự
  Coastal Zone Colour Scanner (CZCS)
  bộ quét màu vùng ven bờ
  color scanner
  bộ quét màu
  communication scanner
  bộ quét truyền thông
  diagram scanner
  bộ quét biểu đồ
  Distributor And Scanner Watch Dog Timer (DASWDT)
  bộ định thời giám sát bộ phân phối và bộ quét
  document scanner
  bộ quét tài liệu
  Dual Channel Line Scanner (CCRS) (DCLS)
  Bộ quét đường dây kênh kép (CCRS)
  film scanner
  bộ quét phim
  flying spot scanner
  bộ quét tia chạy
  flying-spot scanner
  bộ quét bằng tia quét
  flying-spot scanner
  bộ quét vết di động
  frequency scanner
  bộ quét tần số
  holographic scanner
  bộ quét toàn ký
  image scanner
  bộ quét ảnh
  infrared scanner
  bộ quét hồng ngoại
  Low Speed Scanner (LSS)
  bộ quét tốc độ thấp
  Modular Opto-electronic Multi-spectral Scanner (MOMS)
  bộ quét đa phổ quang điện theo khối
  Optical Line Scanner (OLS)
  bộ quét dòng quang học
  optical scanner
  bộ quét quang
  optical scanner
  bộ quét quang học
  opto electronic scanner
  bộ quét quang điện tử
  photoelectric light barriers and scanner
  màn chắn sáng và bộ quét quang điện
  queue scanner
  bộ quét hàng đợi
  radar scanner
  bộ quét rađa
  slide scanner
  bộ quét phim dương
  syntax scanner
  bộ quét cú pháp
  Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS)
  bộ quét đa phổ hồng ngoại nhiệt
  wand scanner
  bộ quét dùng bút thử
  wand scanner
  bộ quét kiểu bút thử
  bộ quét quang
  optical scanner
  bộ quét quang học
  opto electronic scanner
  bộ quét quang điện tử
  photoelectric light barriers and scanner
  màn chắn sáng và bộ quét quang điện
  mạch quét
  máy quét scanơ
  máy quét vô tuyến
  thiết bị quét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X