• /,deklə'rei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tuyên bố; lời tuyên bố
  o make a declaration
  tuyên bố
  a declaration of war
  sự tuyên chiến
  Bản tuyên ngôn
  the Declaration of human rights
  bản tuyên ngôn nhân quyền
  Sự công bố
  the declaration of the poll
  sự công bố kết quả bầu cử
  (thương nghiệp); (pháp lý) sự khai, lời khai; tờ khai
  (đánh bài) sự xướng lên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lời khai báo

  Xây dựng

  tuyên ngôn

  Kỹ thuật chung

  khai báo
  array declaration
  bộ khai báo mảng
  array declaration
  sự khai báo mảng
  Changeback Declaration Signal (CBD)
  tín hiệu khai báo đổi trở lại
  class declaration
  sự khai báo lớp
  common declaration statement
  câu lệnh khai báo chung
  complex declaration statement
  câu lệnh khai báo phức
  contextual declaration
  khai báo theo ngữ cảnh
  data declaration
  khai báo dữ liệu
  data declaration statement
  khai báo dữ liệu
  declaration statement
  trạng thái khai báo
  declaration syntax
  cú pháp khai báo
  document type declaration
  khai báo kiểu tài liệu
  element declaration
  khai báo phần tử
  entity declaration
  khai báo thực thể
  explicit declaration
  khai báo rõ
  explicit declaration
  dòng khai báo tường minh
  explicit declaration
  sự khai báo rõ ràng
  external declaration
  khai báo ngoài
  field declaration
  sự khai báo trường
  function declaration statement
  câu lệnh khai báo hàm
  function declaration statement
  lệnh khai báo hàm
  global declaration
  khai báo toàn cục
  implicit declaration
  khai báo ẩn
  implicit declaration
  sự khai báo ẩn
  implicit declaration
  sự khai báo ngầm
  link set declaration
  khai báo nhóm liên kết
  link type declaration
  khai báo kiểu liên kết
  link type declaration subset
  nhóm khai báo kiểu liên kết
  local declaration
  sự khai báo cục bộ
  macro declaration
  sự khai báo macro
  macro-declaration
  khai báo macrô
  mandatory declaration
  sự khai báo bắt buộc
  marked section declaration
  khai báo vùng đã đánh dấu
  markup declaration
  khai báo sự đánh dấu
  multiple declaration
  khai báo bội
  notation declaration
  khai báo ký hiệu
  parameter declaration
  sự khai báo tham số
  pointer declaration
  sự khai báo con trỏ
  procedure declaration
  khai báo thủ tục
  procedure declaration
  sự khai báo thủ tục
  storage class declaration
  sự khai báo lớp bộ nhớ
  storage class declaration
  sự khai báo lớp lưu trữ
  structure declaration
  sự khai báo cấu trúc
  switch declaration
  khai báo khóa
  syntax declaration
  sự khai báo cú pháp
  type declaration
  khai báo loại
  type declaration
  sự khai báo kiểu
  type declaration statement
  câu lệnh khai báo kiểu
  union declaration
  sự khai báo hội
  variable declaration
  khai báo biến
  variable declaration
  khai báo biến số
  sự khai báo
  array declaration
  sự khai báo mảng
  class declaration
  sự khai báo lớp
  explicit declaration
  sự khai báo rõ ràng
  field declaration
  sự khai báo trường
  implicit declaration
  sự khai báo ẩn
  implicit declaration
  sự khai báo ngầm
  local declaration
  sự khai báo cục bộ
  macro declaration
  sự khai báo macro
  mandatory declaration
  sự khai báo bắt buộc
  parameter declaration
  sự khai báo tham số
  pointer declaration
  sự khai báo con trỏ
  procedure declaration
  sự khai báo thủ tục
  storage class declaration
  sự khai báo lớp bộ nhớ
  storage class declaration
  sự khai báo lớp lưu trữ
  structure declaration
  sự khai báo cấu trúc
  syntax declaration
  sự khai báo cú pháp
  type declaration
  sự khai báo kiểu
  union declaration
  sự khai báo hội

  Kinh tế

  bản tuyên bố
  declaration of association
  bản tuyên bố lập công ty
  declaration of association
  bản tuyên bố thành lập công ty
  sự khai trình
  sự tuyên bố
  thông báo rời cảng
  tờ khai
  baggage declaration
  tờ khai hành lý
  customs declaration
  tờ khai hải quan
  customs declaration (form)
  tờ khai hải quan
  declaration for exportation
  tờ khai xuất khẩu
  declaration for importation
  tờ khai nhập khẩu
  declaration of compliance
  tờ khai về sự phù hợp
  declaration under open policy
  tờ khai (dưới đơn) bảo hiểm dự ước
  export declaration
  tờ khai xuất khẩu
  exporter's declaration
  tờ khai của nhà xuất khẩu
  goods declaration
  tờ khai hàng hóa
  import declaration
  tờ khai (hải quan) nhập khẩu
  Panama Canal Cargo Declaration
  tờ khai chở hàng trên kênh đào pa-na-ma
  quarantine declaration
  tờ khai kiểm dịch
  statutory declaration
  tờ khai chế định
  tax declaration
  tờ khai thuế
  tờ thanh minh
  tuyên cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X