• /noʊˈteɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ký hiệu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời chú thích, lời chú giải, lời ghi chú

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Ký hiệu

  Cơ - Điện tử

  Ký hiệu, lời chú thích, lời chú giải

  Toán & tin

  ký pháp
  binary notation
  ký pháp nhị phân
  biquinary notation
  ký pháp nhị ngũ phân
  fixed-point notation
  ký pháp dấu chấm tĩnh
  floating-point notation
  ký pháp dấu chấm động
  hexadecimal notation
  ký pháp thập lục phân
  infix notation
  ký pháp trung tố
  linear notation
  ký pháp tuyến tính
  mixed notation
  ký pháp hỗn hợp
  octal notation
  ký pháp bát phân
  Polish notation
  ký pháp Balan
  polish notation
  ký pháp không dấu ngoặc
  radix notation
  ký pháp cơ số
  reverse polish notation
  ký pháp Ba Lan ngược
  reverse Polish notation
  ký pháp Ba-lan ngược
  reverse Polish notation/RPN
  ký pháp Hà Lan đảo
  scientific notation
  ký pháp khoa học
  unpacked decimal notation
  ký pháp thập phân không nén
  phép biểu diễn

  Điện lạnh

  sự ký hiệu

  Kỹ thuật chung

  chú giải
  Abstract Syntax Notation version 1 (ASN.1)
  phiên bản chú giải cú pháp trừu tượng số 1
  Tree And Tabular Combined Notation (TCCN)
  chú giải bảng và cây kết hợp
  ký hiệu
  abridged notation
  ký hiệu tắt
  Abstract Syntax Notation (ITU-T) (ASN)
  Ký hiệu cú pháp trừu tượng (ITU-T)
  alphabetical notation
  ký hiệu abc
  alphanumeric notation
  ký hiệu chữ và số
  ASN (abstractsyntax notation)
  ký hiệu cú pháp trừu tượng
  associated notation name
  tên ký hiệu kết hợp
  binary notation
  ký hiệu nhị phân
  binary-coded decimal notation
  ký hiệu BCD
  Braginskii notation
  ký hiệu Braginskii
  coded decimal notation
  ký hiệu mã hóa thập phân
  contracted notation
  ký hiệu rút ngắn
  contracted notation
  ký hiệu tắt
  decimal notation
  ký hiệu thập phân
  denary notation
  ký hiệu thập phân
  exponential notation
  ký hiệu số mũ
  hierarchical notation
  ký hiệu phân cấp
  infix notation
  ký hiệu trung tố
  matrix notation
  ký hiệu ma trận
  notation attribute
  thuộc tính ký hiệu
  notation declaration
  khai báo ký hiệu
  notation identifier
  ký hiệu nhận dạng
  notation name
  tên ký hiệu
  numerical notation
  ký hiệu số
  packed decimal notation
  ký hiệu thập phân đóng gói
  packed decimal notation
  ký hiệu thập phân nén
  Polish notation
  ký hiệu Balan
  positional notation
  ký hiệu vị trí
  prefix notation
  ký hiệu tiền tố
  radix notation
  ký hiệu cơ số
  reversed polish notation
  ký hiệu hậu tố
  scientific notation
  ký hiệu khoa học
  standard notation
  ký hiệu chuẩn
  structure syntax notation
  ký hiệu tham chiếu cấu trúc
  structured notation
  ký hiệu cấu trúc
  suffix notation
  ký hiệu hậu tố
  syntax notation
  ký hiệu cú pháp
  system of notation
  hệ thống ký hiệu

  Kinh tế

  ghi số (thư tín dụng)
  phê phú (trên vận đơn)
  sự đánh số
  sự ghi chú
  sự phê phán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X