• Ngoại động từ

  Đưa đến, dắt đến, dẫn đến
  Amenez-le-moi immédiatement!
  Dẫn nó đến đây ngay cho tôi!
  Amener son chien chez le vétérinaire
  đưa con chó đến bác sĩ thú y
  Amener ses enfants à la piscine
  dẫn con đi bơi
  Amener un cheval
  dắt con ngựa đến
  Amener la conversation sur un sujet
  dẫn dắt câu chuyện đến một vấn đề
  Mandat [[damener]]
  (luật học, pháp lý) trát đòi
  Gây ra
  La guerre amène bien des maux
  chiến tranh gây ra biết bao điều tai họa
  Kéo, kéo về
  Pêcheur qui amène son filet
  người đánh cá kéo lưới về
  (hàng hải) hạ
  Amener les voiles
  hạ buồm
  Amener pavillon amener les couleurs
  hạ cờ đầu hàng
  quel bon vent vous amène
  (thân mật) ngọn gió nào đưa anh đến đây?
  amener la couverture à soi
  giành công trạng về mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X