• Danh từ giống đực

  Chó
  Chien de chasse
  chó săn
  Đồ chó, người hèn hạ
  Búa kim hỏa (ở súng)
  (kỹ thuật) con cóc
  Búa (thợ đá)
  (ngành mỏ) xe đẩy quặng
  à la chien
  kiểu chó
  Nage à la chien
  �� bơi kiểu chó
  avoir du chien
  (thân mật) duyên dáng hấp dẫn
  ce n'est pas fait pour les chiens
  không phải đồ vứt cho chó (có lúc cần đến)
  c'est un beau chien s'il voulait mordre
  nó chỉ bề ngoài mà thôi, chỉ tốt mã giẻ cùi
  ce sont deux chiens après un os
  hai chó tranh nhau một xương, hai người giành một chỗ
  c'est saint Roch et son chien
  hai người như hình với bóng
  chien couchant couchant
  couchant
  chien de
  tồi tệ, đáng ghét, chó má
  Quel chien de temps
  �� thời tiết đáng ghét quá
  une chienne de vie
  cuộc đời chó má
  chien de mer
  (động vật học) cá nhám chó
  chien de quartier
  viên quản (trong quân đội Pháp)
  chien du bord
  (hàng hải) phó thuyền trưởng
  coup de chien coup
  coup
  de chien
  đáng ghét, chó má, như chó
  Temps de chien
  �� thời tiết đáng ghét
  Vie de chien
  �� đời sống khổ như chó
  donner du chien
  làm cho bảnh bao, làm cho vẻ lịch sự
  en chien de fusil
  co chân lại
  entre chien et loup
  lúc nhá nhem
  être comme un chien à l'attache
  như chó bị xích
  être enterré comme un chien
  chôn cất không chịu lễ nhà thờ
  jeter donner sa langue aux chiens
  chịu thua
  malade comme un chien
  ốm quá
  maigre comme un chien fou
  gầy quá
  mourir comme un chien
  chết chơ vơ; chết không được rửa tội
  ne pas attacher ses chiens avec des saucisses saucisse
  saucisse
  ne pas donner sa part aux chiens
  chẳng chịu mất phần
  n'être pas bon à jeter aux chiens
  vô giá trị
  ne valoir pas les quatre fers d'un chien
  không có giá trị gì
  piquer un chien
  ngủ
  recevoir quelqu'un comme un chien dans un jeu de quilles
  hắt hủi ai
  rompre les chiens
  cắt đứt một câu chuyện
  se regarder en chiens de fa…ence
  nhìn nhau trừng trừng
  un chien regarde bien un évêque
  sang hèn vẫn có thể chơi với nhau được
  vivre comme chien et chat
  ở với nhau như chó với mèo
  vivre comme un chien
  ăn ở bừa bãi; sống cô đơn; sống khổ như chó
  Tính từ ( không đổi)
  (thân mật) hà tiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X