• Tính từ

  Hai, đôi, kép
  Bo†te à double fond
  hộp hai đáy
  Consonne double
  phụ âm đôi
  Vêtement à double face
  áo hai mặt (đều mặc được)
  Fleur double
  hoa kép
  Hai mặt, tráo trở
  Personne double
  (từ cũ, nghĩa cũ) người hai mặt, người lá mặt lá trái
  Double jeu
  thái độ hai mặt
  Homme à double face
  con người hai mặt, con người tráo trở
  faire coup double
  nhất cử lưỡng tiện
  faire double emploi
  thừa (vì có rồi)
  fièvre double
  sốt hằng ngày (không cách nhật)
  mettre les bouchées doubles mettre les morceaux doubles
  (nghĩa bóng) làm nhanh

  Phó từ

  Gấp đôi, đôi, hai
  Boire double
  uống gấp đôi, uống hai suất
  Voir double
  nhìn một hóa hai

  Danh từ giống đực

  Số gấp đôi
  Le double du prix
  giá gấp đôi
  Bản sao, bản trùng; bức sao lại (tranh...)
  Con sinh đôi (vật nuôi)
  (thể dục thể thao) cuộc đánh đôi
  Double messieurs
  cuộc đánh đôi nam
  Double dames
  cuộc đánh đôi nữ
  Double mixte
  cuộc đánh đôi nam nữ
  au double
  gấp hai lần, gấp đôi
  Payer au double
  �� trả gấp đôi
  en double
  thành hai bản
  mener quelqu'un en double mettre quelqu'un en double
  đánh lừa ai
  se mettre en double
  vất vả, gian khổ
  se tenir en double
  còng lưng vất vả
  Phản nghĩa Demi, simple. Moitié, Original

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X